Stadshagens boende Lena Gummerus och Bengt NygrenEkoTek, LOTS Securitys positionerande personlarm används av SHIS; Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, som är en stiftelse som driver ett 20-tal boenden för olika kategorier av hyresgäster. Fastigheterna ägs i första hand av allmännyttan, men det finns också ett fåtal anläggningar som ägs av privata bolag samt även en bostadsrättsförening. Ett av deras boenden, Stadshagen, ligger invid St Görans sjukhus. Ett hyreshus med totalt 270 lägenheter.

Lena Gummerus, vikarierande platsansvarig och Bengt Nygren, säkerhetschef, berättar om sin verksamhet.

Läs mer

”Multitone har definitivt mött våra förväntningar. Företaget är en pålitlig samarbetspartner/leverantör med fantastiska produkter och support, samtidigt som de erbjuder konkurrenskraftiga marknadspriser.”
Paddy Graffin, Ansvarig Fastighetschef HSCNI

 stockxpertcom_id34869431_jpg_ebabee31daaaee2de5bbf4f4140d5ac0Vård- och socialomsorgen på Nordirland (HSCNI) erbjuder ett stort urval av olika omsorgslösningar till personer bosatta inom länet Antrim, i nordvästra Nordirland. HSCNI ansvarar för de två större olycks- och akutmottagningarna i Antrim, som täcker den södra regionen och Causeway som täcker den norra regionen.

Liksom alla större hälsomyndigheter, förlitar sig HSCNI på excellent kommunikation för att möjliggöra en problemfri skötsel av verksamheterna och underhåll med korrekt och riktig service runt den omsorg som erbjuds några av de mest sköra människorna i samhället. För att klara av detta förlitar sig HSCNI på specialister inom intensivsjukvårdskommunikation. Företaget som anlitas heter Multitone, vilka erbjuder högst tillförlitliga och kostnadseffektiva kommunikationssystem som via DECT-telefoni skapat en larmlösning som integrerats med larmsystemet EkoTek.

Installationen av EkoTek-systemet är en del av en bredare sammanslagning av kommunikationsverktyg som används inom verksamheterna.

Paddy Graffin, Ansvarig Fastighetschef inom HSCNI berättar. -“Som en del av vårt patientomsorgsansvar och vårt ansvar i att skydda vår personal, fattade stiftelsen beslut om att införa ett system som kan påkalla säkerhetspersonal vid skarpa lägen eller potentiellt skarpa lägen, så att de kan göra en uttryckning för att förebygga eller lösa situationer.”

“Vi valde EkoTek eftersom att den lösningen, ”sömlöst”, integrerar med vårt befintliga kommunikationsnätverk och även för att vi, sedan 20 år tillbaka har en lång och positiv affärsrelation med företaget, Multitone, som dels tillverkar systemet, men som också har varit vår interna leverantör av personsökare under dessa år. Vårt goda samarbete och företagets pålitlighet är av stor betydelse när vi väljer leverantör av kommunikationsutrustning som är avgörande vid intensiv- och akutsjukvård i sjukhusmiljö.”

EkoTek installationerna är en del av ett bredare kommunikationssystem som är baserat på en installation av Access 3000, som är ett centralt organiserat och kontrollerat personsökarsystem.

Access 3000 är använt vid livsavgörande kommunikation inom hela Antrim- och Causewayområdena och utgör navet i en 24-timmars växel för varje verksamhetsdel. Det möjliggör även för en backup, varvid alla anslutna sjukhusområden kan överta kritiska operationer från varandra vid en nödsituation.shutterstock_85794877

Paddy Griffins förklarar:- “Många i vår personal är beroende av personsökare. T e x. så har vi ett kardiologiskt team, förlossning-team och anestesi-team placerade på olika platser på sjukhuset, så om något händer, kan de larmas internt via ett klick på skärmen i kontrollrummet. Hela förloppet möjliggörs direkt via Access 3000 system.”

Förutom själva sökfunktionen så kan Access 3000 även stödja kommunikation med DECT- telefoner, vilka erbjuder support till en oumbärlig del av sjukhusets kommunikations lösningar. DECT används allmänt genomgående på de olika verksamheterna och fungerar som en första kontaktfunktion för många i personalen – med över 160 användare över hela Causeway och Antrims arbetsområden inklusive, vaktmästare, socialarbetare och avdelningssköterskor.

Paddy Griffin tillägger:-“ Våra vaktmästare förlitar sig helt på DECT-systemet, sedan de lämnat det personsökarsystem de tidigare använt. Tidigare fick de ett anrop, som kom in via deras arbetsledare, som i sin tur tvingades att direkt söka efter en vaktmästare. Numera kan vi, genom DECT-systemet, kontakta en vaktmästare direkt via den bärbara handenheten. Detta innebär att personal snabbt kan kontakta kollegor, istället för att behöva uppsöka en telefon för att få önskad information. Så om vi vet att det befinner sig en vaktmästare i området, kan vi spara in på värdefull tid. På samma sätt har DECT-anläggningen visat sig värdefull för våra socialarbetare.”

På vårdavdelningarna i Antrim bär alla DECT-telefoner, vilket möjliggör för personalen att kunna utföra patientvård istället för att behöva springa fram och tillbaka till sköterskemottagningen för att ta emot information. DECT-systemet underlättar också för sköterskorna att kunna röra sig fritt på sjukhusområdet. Var medarbetare inom teamen har ett anknytningsnummer och möjlighet att ringa ut från systemet. Den andra tjusningen med DECT- systemet är att om det vanliga telefonsystemet ligger nere, så kan DECT fortfarande kommunicera genom att använda sitt eget interna nätverkssystem, så alla team har fortfarande ett telefonnätverk och alla avdelningar kan lätt nå varandra.
Dessutom så finns, Multitones Cetinel, alarm och övervakningsapplikation installerade på flera sjukhusområden. Utöver personalens säkerhetslarm kan Centinel även övervaka andra akuta problem runt exempelvis miljökontroller, kylsystem och lagerlokaler.

Paddy Griffin kommenterar: -“Kontrollrummen på våra sjukhusanläggningar visar samtliga sjukhusområdens larm. Så skulle exempelvis larmsystemet på Causeway ligga nere, så kan vi fortfarande se alla larm på Antrims sjukhusområde och vice versa.”

“Det här ger oss en backup även om vi befinner oss 7 mil ifrån varandra. Vi kan se alla larm från båda områdena. Allt ifrån brandlarm, akuta sjuklarm till systemlarm och upptäckandet av systemfel – allt visas på larmpanelen. Det här ger oss en fantastiskt bra överblick och vi kan t o m se när dörrar inte är ordentligt stängda eller om apparatur har gått sönder, redan innan personalen har upptäckt det under sina ronderingar.”

“Att arbeta med specialister på intensivvårdskommunikation, såsom Multitone faktiskt är och i kombination med en lång och god affärsrelation, känner vi inom HSCNI att vi helt och fullt vågar lita på systemen.”

Paddy Graffin sammanfattar:-”Multitone har definitivt mött våra förväntningar. Företaget är en pålitlig partner med produkter och support av mycket hög kvalité samtidigt som de erbjuder konkurrenskraftiga marknadspriser. Tack vare den framgången som våra erfarenheter från de övriga systemen visat på, ser vi fram emot möjligheten att installera Multitone i-Message system, som ett möjligt framtida vägval för oss.”

“Utan Multitones support och deras produkter skulle det vara svårt för oss att sköta vår interna kommunikation, speciellt på akutsjukvårdens område. Vi har blivit speciellt imponerade av Multitones service till oss som kund, vilken bidragit till en väsentlig del av den goda relation vi nu byggt upp.”

Vård- och socialomsorgen på Nordirland. NHS Trust

Då LOTS Security AB, i egenskap av specialister inom person- och överfallslarm, har blivit kontaktade av ett flertal bibliotek på geografiskt spridda orter i Sverige angående bristande trygg- och säkerhet hos sin personal, har företaget låtit kartlägga upplevd problematik och förebyggandet av densamma i bibliotekens arbetsmiljö, i Stockholms län.

65% av Stockholms läns kommuners bibliotekschefer (varav en enhetschef) har blivit intervjuade och det är dessa som ligger till grund för svarsstatistiken. 8% har valt att inte delta och övriga 27% har ej varit kontaktbara under kartläggningsperioden.

Huruvida och på vilket sätt kommunerna har investerat i ett förebyggande arbete gällande hot och våld på biblioteken som arbetsplats, är varierande. Endast ett fåtal bibliotek har ett fördjupat säkerhetsskydd. Kallelsesignalsystem (larm) saknas helt på 23% av arbetsplatserna.

Argument för och emot ett förebyggande arbete
I huvudsak har tre olika grupper identifierats; Söderorts- Norrorts- och Skärgårdskommuner.

Söderort har generellt större erfarenhet av oönskade situationer på arbetsplatser inom kommunen och har därför till större del investerat i ett förebyggande arbete mot hot och våld på arbetsplatserna. Norrort har i regel inte drabbats lika hårt och är därför mer begränsade i sitt förebyggande arbete. Skärgårdskommuner både norr och söder om Stockholm, upplever sin situation som mer trygg eftersom att de inte ligger lika centralt.

Utredningen visar på ett stort spann av argument för och emot införandet av larm och/eller utbildning i förebyggande syfte.

Argument för att inte införa larmsystem är i många fall p g a att ansvariga vill skydda personalen ifrån att ”gå omkring och känna sig rädda eller oroliga” över att deras arbetsplats skulle kunna bli utsatt. Därför väljer man att inte införa larm, inte genomföra utbildningar, ingen väktarkontakt eller diskussioner runt bemötande.

Exempel: Ett av de tillfrågade biblioteken har inga larm alls och har ensambemanning kvällstid på flera av sina mindre bibliotek. En åtgärdsplan har upprättats, enligt vilken personalen uppmanas att gå ifrån besökaren, låsa in sig på ett rum och ringa till väktare, alternativt hoppa ut genom ett fönster. -Vid ett skarpt läge finns det sällan tid, till att vare låsa in sig eller öppna ett fönster, för att hoppa ut.

De som argumenterar för sina investeringar i ett förebyggande arbete vill inte heller att deras personal ska oroa sig för eventuella situationer, men utifall att någonting skulle inträffa så anser de att ett bättre förebyggande arbete ska göra dem bättre förberedda och handlingskraftiga vid både mindre incidenter och skarpare lägen.

Hos 89% av länets bibliotekschefer, även de som bättre rustat sina arbetsplatser i förebyggande syfte, finns en ovilja i att diskutera potentiella skarpa lägen, med hänvisning till att det inte kommer att inträffa.

Samhällstrender
Enligt Arbetsmiljöverkets statistikdatabas sjukskrevs 12315 personer under perioden 1210-2014 till följd av hot, våld, chock och rädsla, på arbetsplatser nationellt. På många håll, i synnerhet Stockholms och Skånes län, finns en tydligt uppåtgående trend.

Bibliotek är en av få verksamheter som är öppna för allmänheten. Detta innebär att samhällets alla medborgare har möjlighet att besöka biblioteken. I kombination med ett växande utanförskap, en ökad psykisk ohälsa bland både gamla och unga, missbruk av olika former, blir biblioteken allt mer utsatta, vilket även media mer frekvent rapporterar om. Inte sällan används lokalernas hygienutrymmen som en plats, att vintertid, inta alkohol eller andra droger.

Det går egentligen aldrig att bedöma till fullo, om en arbetsplats är 100% säker eller inte, men det går att arbeta förebyggande. Argument såsom att; ”vi lever så skyddat här ute”, ”alla känner alla” eller ”vi har inte ett sådant klientel här” går därför inte att ha som förevändning för att inte arbeta förebyggande.

Insatstid
På flera bibliotek där kommunen slutit avtal med väktarservice, känner sig personalen trygg. På frågan om hur lång insatstiden är, d v s hur lång tid det tar från det att väktarbolaget larmas till det att väktare är på plats för att avhjälpa en hotfull situation, är det ytterst få som kan svara. I vissa fall gissas det på alltifrån några minuter upp till 30-40 minuter. Insatstiden är i de flesta fall den absolut viktigaste parametern. Är din arbetsplats utsatt för ett skarpt läge hinner mycket hända inom loppet av bara några få sekunder. Den eller de som snabbast kan hjälpa en personal i nöd, är kollegor. En acceptabel insatstid bör inte överstiga 45 sekunder vid skarpt läge.

Sammanfattning
Få bibliotek har rutiner för hur kollegor kan hjälpa varandra vid hotfulla eller våldsamma situationer, dock kan det vara av livsavgörande betydelse, men det krävs utbildning:

Hur ser arbetsplatsens beredskap för hantering av hot och våld ut? Hur bemöter jag en person som är arg, våldsam, drogpåverkad, hotar eller skriker, så att jag inte förstärker det hotfulla? Hur larmar jag? Vad händer när jag har larmat? Hur agerar jag när en kollega larmar? Hur brukar människor reagera efter att ha varit med om hotfulla situationer?
Det är även viktigt att ta fram en åtgärdsplan och att alla, oavsett anställningsform, får ta del av en utbildning i bemötande av hot och våld på arbetsplatser och att utbildningarna årligen uppdateras utifrån ny kunskap.

Att välja att undvika att prata om eventuella hot i arbetet, ger medarbetarna en signal om att de lämnas ensamma om en sådan situation uppstår. Det ger också en signal om att var och en får på egen hand tänka ut strategier för bemötande av hotfulla situationer, när dessa uppstår.  Trots att varje medarbetare vill göra sitt bästa, kan medarbetaren då ändå skapa lägen som är högst oönskade av arbetsgivaren och som bryter mot arbetsplatsens värderingar.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att förebygga risker för tillbud och olyckshändelser. Då trenden visar på ökade risker för att utsättas för hot och våld på arbetsplatser som är öppna för allmänheten, bör ansvariga bibliotekschefer öppna upp för diskussioner med medarbetare, kartlägga risker, skapa åtgärds-/handlingsplaner och erbjuda utbildning. Riskerna försvinner inte genom att man inte pratar om dem. Däremot kan de minska väsentligt genom kunnigt bemötande av hotfulla situationer och genom skräddarsydda rutiner som är väl förankrade hos ledning och hos samtliga medarbetare. Det bidrar till en ökad känsla av trygghet och en god professionalitet.  Sammanfattningsvis så brister ett flertal kommuner i sitt arbetsgivaransvar enligt Arbetsmiljöverkets Författningsföreskrift AFS 1993:2 §6 och §7 se bifogad länk nedan:

http://www.av.se/dokument/afs/AFS1993_02.pdf

Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig för denna kartläggning: Petja Svensson, Kommunikatör, LOTS Security AB. Adress: Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva Direkttelefon: 08-501 22 504 E-post: petja@lotsab.s

LOTS Securitys VD, Gunnar Ranebäck berättar om varför företaget, så långt det är möjligt, försöker undvika att leverera system som är beroende av GSM-nätet. 

Som ny på företaget och inte helt insatt i det tekniska arbetet, hör jag dig ofta säga att GSM-nätet, inte är pålitligt. Vad beror det på?
-”
Det finns ingen, utöver telefonoperatörerna, som kan garantera driften. Vid användning av GSM-nätet är det inte påverkbart när service blir utfört och vi kan heller inte påverka om larmen försvinner och då uppstår situationen att acceptera att vi befinner oss i någon annans händer, i detta fall; nät.”

”Oftast utgår de flesta ifrån att meddelanden går fram och det gör de ju allt som oftast, men med tanke på att det inte finns några garantier för det, så tycker vi på LOTS att det är fel att använda GSM-nätet om det inte är ytterst nödvändigt d v s det finns inga bättre alternativ. Följden kan bli att avsändarens rop på hjälp inte når fram i tid. Med andra ord: Hjälpen uteblir!”

”Den GSM utrustning som används är oftast inte övervakad, det är först när du ska larma som du upptäcker att utrustningen inte fungerar. Det bli också via en konstlad väg, såsom via sms till små displayer på väggen i fastigheten, din mobiltelefon eller via samtal från en larmcentral som man informerar kollegorna om att man behöver hjälp, vilket leder till att hela idén med att informera så många som möjligt så snabbt som möjligt för att få en så snabb insats som möjligt, går om intet”

”De som använder sig av GSM-larm baserar sin motivering till detta, på att de vill använda samma system över hela verksamheten, d v s både för de som jobbar på en fast arbetsplats och för de som arbetar ute och gör hembesök. Man väljer då tyvärr att göra det lika GSM-osäkert för alla.”

Finns det några garantier för att telenätet kan leverera sms i tid?
-”För att ge ett exempel: Har jag kommit överens med någon om att när jag larmar, så kommer du, men så kommer du inte. Ja, då finns det ingen trygghet i det. Det kan finnas flera anledningar till att ingen kom, men en av dem kan faktiskt vara att ditt larm aldrig kom fram. Det kan bero på att telefonoperatören utför någon form av service av nätet, att det är överbelastat. Det finns säkert fler än jag som försökt skicka ett sms på nyårsafton och det kommer sedan fram 12 timmar senare. Jag som leverantör kan inte styra hur serviceavtalen som finns ser ut, utan jag får då lita till nätleverantören, i alla lägen. -Leveranstiden kan vara allt ifrån 10 sekunder upp till timmar, innan ett meddelande blir levererat.

Vad anser du vara en rimlig insatstid vid skarpt läge?
-”Min käpphäst är att en insatstid, när den är acceptabel, ligger runt 15 sek. Tar det längre än en minut bör man göra en förändring i organisation. För att ge en annan vinkling, så kan det faktiskt vara så att förövaren eller någon annan besökande kan skadas.”

 ”Den viktigaste delen för att få en snabb insats, är att personalen som ska hjälpa till, får en exakt positionering om var den som larmar befinner sig.”

Hur ser LOTS lösning ut?
-“Överallt där vi kan bygga upp det egna radionätet vill vi göra det, för att kunna ge en säker överföring av larmsignalen. Så i lägen där GSM-nätet inte behövs, d v s i lägen där vi kan bygga ett eget nät, har vi kontroll, vilket innebär att vi får en helt annan trygghet i systemet.”

”På många arbetsplatser där hot och våld är vanligt förekommande, vill personalen ofta att så många som möjligt ska komma när larmet går och då är det av största vikt att det fungerar som det är tänkt, d v s ska larmmeddelandet nå flera mottagare, så är det viktigt att alla nås samtidigt, annars sker det lätt en förvirring.”

Jag är inte speciellt tekniskt kunnig, klarar vem som helst av att hantera larmen?
-”Det är naturligtvis viktigt att personalen upplever att tekniken är enkel och känner att de kan lita på dess funktion och det uppnås bäst genom att använda smart teknik, sedan så är det viktigt att öva kontinuerligt, det är då man kan upptäcka brister i sin organisation och hinna rätta till dessa, innan ett eventuellt skarpt läge uppstår.

Slutligen Gunnar, har du något medskick till kommuner och landsting som funderar på att installera ett larmsystem på exempelvis boenden?
-”Det är viktigt att all personal som larmas får direktinformation om vem det är som larmar och när det är positionerande, så vet de exakt var hon eller han befinner sig.  Då vet vi ju också hotbilden i respektive rum.”

”En fråga som personer som arbetar på arbetsplatser med risk för hot och våld bör fråga sig själva, utifrån sin profession, är om det är okej att vänta på väktare och polis om ett skarpt läge uppstår? Jag tror att de flesta skulle svara; nej.”

 

086På plats träffar LOTS kommunikatör biträdande avdelningschef, Maria Lindqvist och säkerhets-samordnare Micael Sjöström, som gärna berättar om systemet och hur det bidragit till att skapa en säkrare och tryggare arbetsplats.

När lät ni installera personlarmssystemet?
-“I augusti 2014. Vi har haft ett ökat inslag av hot och våld på akutmottagningen och eftersom att vi inte har väktare i huset så vill vi försäkra oss om att vi snabbt ska kunna larma kollegor om en patient uppför sig stökigt eller hotfullt på något sätt, så att vi kan hantera situationen tills väktare eller polis anländer.”, berättar Maria Lindqvist, biträdande avdelningschef på Lasarettet Enköpings Akutmottagning.

”Vi insåg långt tidigare att vi hade säkerhetsproblem, då insatstiden från det att vi larmar, tills att en väktare dyker upp är för lång samt att vi överhuvudtaget inte hade möjlighet att kommunicera med övriga om något hände bakom en stängd dörr.”

”Vi hade också haft en incident där det krävdes fem personer för att hålla en våldsam patient och där ingen nådde larmknappen på väggen i undersökningsrummet. Sjukhuset håller just nu på att byggas ut och vi blev lovade att få larmsystemet när ombyggnationen var färdig, men efter incidenten, lyckades vi få det installerat tidigare.”, fortsätter Maria

-”Sedan de stängde ingången till akuten under ombyggnationen så får alla med ärende till akuten gå via huvudentrén och då blir även Infocenter utsatt för ett ökat flöde av besökare som hamnar “fel”, så även de har fått personlarm.”, tillägger lasarettets säkerhetssamordnare Micael Sjöström

Hur upplever personalen sin arbetsplats utifrån ett säkerhetsperspektiv?
-”Jo, personalen känner sig tryggare nu, det vet jag , problemet är väl bara att få folk att inte glömma bort att bära dem, men det har blivit väldigt mycket bättre. Om bara en person bär det så är det totalt meningslöst. När vi förklarar det så blir det genast en attitydförändring. Det gör en stor skillnad för oss när vi arbetar kväll och natt då vi oftast är färre i personal. På dagen är vi så många, att även det ibland ger en ökad trygghetskänsla.”, förklarar Maria

Har ni haft incidenter sedan larmet installerades?
-”Faktum är att vi, när s k kända, våldsamma patienter precis anlänt, omedelbart ringer på hjälp. Personalen här är ganska luttrad och det som vi som arbetar här upplever som hot, är oftast 090betydligt farligare än på andra avdelningar, så vi försöker förebygga i tid, men ibland är det helt enkelt inte möjligt att förutse.”, berättar Maria

Vad fick er att välja EkoTek?
-”Det går snabbt och enkelt att installera, samtidigt som det är ett intelligent system.”

”Tanken är att vi ska bygga ut systemet till fler avdelningar när utbyggnationen är klar, så därför har vi varit förutseende och låtit installera en större hub med kapacitet att skicka signaler inom hela sjukhuset samt även fler positionsenheter. Snabbt, smidigt och kostnadseffektivt. Nästa larmenhet blir IVA.”, förklarar Micael

”Något annat fiffigt är att om en positionsenhet skulle tappa en signal, så ställer systemet automatiskt om sig och skickar signalen via en annan enhet.”, fortsätter Micael

Hela installationen har gjorts i nära samarbete med LOTS Securitys partner, Certego, i Uppsala.

Hur har otrygghet till följd av hotsituationer påverkat er i ert arbete?
-”Vi har genomgått utbildningar i hur vi ska försöka förebygga hot och våld, vilket är viktigt. Mitt omhändertagande får inte blir tuffare eller modigare bara för att jag har ett larm.

”Vår arbetsplats är ett utsatt område. Oroar man sig ska man nog inte arbeta på akutmottagningen, där det har blivit ett ökat inslag av våld och hot, men det är ändå vår vardag, det har alltid varit så och kommer så att förbli.”

”Vi hade samma tillvägagångssätt redan innan vi fick larm, misstänker vi något går vi aldrig ensamma in till en patient.  Säkerhetsakademien, har utbildningar med repetitioner och den kunskapen har man ju alltid bakom sig och sedan så ger larmet naturligtvis en extra trygghet.

“Möjligheten att återkalla ett larm inom en minut är bra för det gör att man vågar använda det. Vi har positionsenheter som sitter på väggarna som berättar varifrån larmet kommer, det är positionerande. Väktarna finns ca 20 minuter bort.”, berättar Maria

Hur många personlarm har ni?
-”Vi har 16 stycken, d v s 8 per dockningsstation och Infocenter har två.”077

”När vi installerar på övriga avdelningar, kan alla se allas larm och komma till undsättning. Ronderande väktarna ska förses med vårt larm för att kunna hitta rätt fortare, det behövs endast en liten sändare som skickar ut signalerna.”, berättar Micael

Tänker ni utföra kommande installationer på egen hand?
-”Vi kan gå en utbildning och lära oss att göra det, men vi har valt att låta er göra installationerna och även tecknat ett serviceavtal med er. Enklare saker kan man även lösa via telefonen med direktkontakt med LOTS Securitys, Peter Emanuelsson.”, anser Micael.

 

 

 

 

Sven-Göransson-Helsingborg_352x352Hur ser er verksamhet ut och vilka risker finns i arbetsmiljön?
-”Det är en traditionell socialtjänstverksamhet med allt vad det innebär, biståndsärenden både frivilliga och tvång, familjerätt, stödverksamheter, familjehemsplaceringar, kontaktpersoner, faktiskt det mesta förutom ekonomisk biståndshantering s.k. socialbidrag. Den delen ligger utanför vårt ansvar. Det finns många beslut, inte minst i ärenden gällande omhändertagande av barn, som självklart har en stark påverkan på våra besökare vilket ibland kan resultera i hot och våld,” Läs mer

Är ett enkelt trådlöst kallelsesignalsystem som är utvecklat för små verksamheter. Piccolo Direkt, har de grundfunktioner som ett kallelsesignalsystem bör innehålla.

Målgruppen för Piccolo Direkt är små vårdenheter som har 1-10 st vårdrum som ligger centralt. Den typiske användaren är, små mottagningar med läkare, terapeuter mm. Dagoperation mm där patienter lämnas ensamma en stund för att vila ut efter operationen eller behandlingen. Små gruppboenden där man tillfälligt vill ge möjlighet till att kunna kalla på hjälp.

Piccolo Direkt har ingen centralutrustning utan varje enhet sköter sig själv. Den skickar meddelandet trådlöst direkt till en rumslampa med summer, bärbar personsökare eller en liten väggdisplay. Kvittering och återställning sker på den apparat som skickat larmet. Detta innebär att ett litet system blir mycket kostnadseffektivt och enkelt att använda.

Den psykiatriska mottagningen i Hudiksvall använder EkoTek sedan länge

Den vuxenpsykiatriska mottagningen i Hudiksvall, tillhör Landstinget Gävleborg och erbjuder specialiserade psykiatriska insatser. År 2008 installerade Hudiksvalls sjukhus LOTS Securitys säkerhetslösning EkoTek på två vuxenpsykiatriska avdelningar. EkoTek är ett trådlöst och lättanvänt personlarm med positionering som enkelt kan byggas ut och anpassas efter verksamhetens behov och krav. Nu berättar personalen hur det har gått. Läs mer

8906652942366Piccoloväskan gör att det är enkelt för er som har behov av tillfälligt larm om ni ska flytta er verksamheten eller ni bygger om och renoverar era lokaler
Det är en låg investeringskostnad
Ni är igång på nolltid.
Ni får en flexibel lösning för:
• Personlarm
• Trygghetslarm
• Patientlarm
• Larm för gruppboende
• Assistanslarm
• Personsökning
• Brandvarningssystem

Varför

Att ha en bärbar larmväska med möjlighet att förse den med olika givare och sensorer innebär att du enkelt kan flytta med din verksamhet till nya eller tillfälliga lokaler. Väskan är försedd med ett laddningsbart batteri som underhållsladdas kontinuerligt, vid strömavbrott så drivs hela anläggningen normalt i en vecka

Funktioner

För dig som har behov av en mobil eller tillfällig lösning för att kunna påkalla hjälp eller skicka meddelanden/larm automatiskt eller manuellt till din kollega, och det ska vara säkert, snabbt och enkelt.
Varje väska hanterar att skicka 4 olika meddelanden. Till varje meddelande kan du ansluta 4 olika givare eller detektorer
Texten som ska skickas till fickmottagarna bestämmer du själv.
Larmväskan ska kompletteras med olika givare eller detektorer samt de antal fickmottagare som tar emot meddelanden i klartext som ni behöver.
Det är enkelt att komplettera med ytterligare en väska om ni behöver komplettera med flera givare Larmväskan är liten till sitt format 330 x 280 x 120 mm. tillverkad i svart plast och stötsäker.
Väska ansluts till närmaste el-uttag
Alla givare, detektorer eller sändare är trådlösa och drivs med batterier som räcker i flera år.
Funktionerna finns klar från början, det tar 15 minuter att utbilda er personal.

Kan det bli enklare?

Adobe-PDF-Document-iconPiccolo larmväska – 4_2014_01

Vår nya rörelsedetektor kan användas inom t.ex vården för att få en indikering om någon rör sig i ett rum. Med den inbyggda positioneringen kan enheten enkelt flyttas mellan olika platser inom anläggningen och användas där den behövs för tillfället. Läs mer