Dirk-Olaf.Groschke ekoSecure

Trygg & säker arbetsplats

När det kommer till att trygga och säkra landets arbetsplatser, har EkoTek® personlarmssystem, blivit en nationell succé.

Men personlarmssystemet som tillverkas av brittiska Multitone, används inte enbart i Sverige, utan även i andra europeiska länder, exempelvis Tyskland.
LOTS Security som är svensk leverantör av systemet tycker att det är intressant att få insikt i hur användningsområdena ser ut utanför landets gränser och har därför intervjuat Dirk-Olaf Groschke, Multitones säljansvarige i Düsseldorf.

 Hur ser efterfrågan på EkoTek® ut i Tyskland?

-”Det finns en stor efterfrågan och våra tre största kundgrupper är personal som arbetar inom Psykiatrin, sjukhusens akutmottagningar och arbetsförmedlingarna.
Exempelvis så installerade vi nyligen, på ett av arbetsförmedlingens kontor, 225 positioneringsenheter som täckte fyra våningar. Samtliga i personalen bär en larmsökare. Var våning har delats in i en grupp så, det blev fyra grupper totalt.”

”Andra kundgrupper finns inom Socialtjänsten.  I synnerhet de enheter där man behandlar väldigt emotionella frågor, exempelvis ”LVU”-ärenden, d v s omhändertagande av barn. Ytterligare exempel är domstolar och advokater som arbetar med familjejuridik; skilsmässor m.m.”

”Skolor är mycket utsatta områden, i synnerhet i skolor för barn med uppförandeproblem.
När skolorna använder EkoTek®, kan de arbeta förebyggande med hot- och våldssituationer samtidigt som de kan få hjälp om en situation skulle uppstå.”

”EkoTek® installeras även i äldre byggnader där arkitekturen inte får komma till skada, t ex i äldre rättegångsalar, där det inte är tillåtet att göra åverkan på väggar, genom att göra kabeldragningar. Eftersom att EkoTek® är trådlöst förstörs inte arkitekturen.”

”I övrigt installerar vi på flyktingboenden och laboratorier, (inte enbart kemiska), på universitet eller andra platser.”

”EkoTek® har så många funktioner; en falldetektor, en röd knapp där du kan larma själv, men om du ramlar utan möjlighet till att själv kunna larma, skickas ett larm efter ett förprogrammerat tidsintervall, ett s k ”man down”-larm.
Larmsökaren kan även fästas i kläder via en rycklina, som automatiskt larmar om någon skulle försöka rycka bort den. Denna lösning används flitigt inom psykiatrin och kriminalvården.”

Larmsökaren har uppenbarligen många användningsområden.

-”Ja, vår larmsökare har så många olika funktioner att det i princip finns obegränsat med användningsområden. Den innehåller en vibrator och används på arbetsplatser där det finns döva anställda och den är då kopplad till brandlarmet.
Ett flertal större svenska företag i Tyskland, som tar ett stort ansvar i att hjälpa döva personer ut på arbetsmarknaden, använder den. Eftersom att larmsökaren vibrerar och är kopplad till brandlarmet, får de en direkt information om att det brinner eller att området av någon annan anledning måste utrymmas, det ger alla en stor trygghet.”

 

 

shutterstock_165228059 industrilokalEkoSecure är ett positionerande personlarmssystem med lång räckvidd. Systemet är en uppföljare till populära EkoTek. Med nya funktioner speciellt utvecklade för att passa ensamarbetande inom exempelvis tillverkningsindustrier eller andra verksamheter som innehar industrilokaler, kontor och grönytor. Syftet med EcoSecure är att säkerställa att de som arbetar ensamma har möjlighet att tillkalla hjälp utifall att en olycka eller liknande inträffar.
Genom att använda EkoTeks centralutrustning samt EkoTeks nätverksrepeatrar, kan personlarmssystemet erbjuda säkerhet åt personal som rör sig inom och mellan lokaler.

Läs mer

LOTSNet gör så att våra kunder kan styra och informera om händelser utanför den fastighet där EkoTek- systemet finns installerat.LOTSNet 450x467
LOTSNet används till att låsa och/eller öppna dörrar, starta larmdon och tända indikeringar.

Vi kan nu överföra larm till larmcentraler, organisationer och serviceteam via larmsändare, mail och SMS. LOTSNet:en kan skicka information  om vem som larmat och var denne befinner sig. vi kan styra så rätt person eller organisation får rätt information, i rätt tid.
LOTSNet gör det möjligt att skicka positionerande larm till larmcentral.

Egenutveckling

Efter att ha mottagit ett flertal önskemål och påpekanden om vikten av att kunna skicka information till larmcentral om vart personer befinner sig i fastigheten, i klartext exempelvis; ” Anläggning 1234 – Personlarm 4 – Samtalsrum 204 plan 1”, tog vi fram en lösning med SMS-funktion.

Vi har nu möjlighet att överföra ny information automatiskt vid ny position, vi kan uppdatera larmcentralen med aktuell information, utifall att personen som larmat förflyttat sig inom fastigheten.
Vi har valt att utveckla LOTSNet larmöverföring, med möjlighet till att skicka informationen via två vägar, en primär och en sekundär lösning. Detta beroende på hur hög säkerhet man önskar samt om det finns tillgång till internet.

Som primär lösning, överför LOTS larm till larmcentral via internet till en nätoperatörs sms-portal och som sekundär lösning, via ett 4-G modem.

A & B larmfunktion

För att kunna höja och förtydliga informationen till larmcentralen, har vi skapat en funktion som kallas A och B larmfunktion.

När en personal larmar, skickas ett larm som får karaktär ”B-larm” hos Larmcentralen.
Kommer det in ytterligare larm från en eller flera personal, får det karaktär A-larm.

Larmcentralen vet nu att fler än en personal på anläggningen har skickat larm. Detta är med hög trovärdighet ett skarpt läge. Larmnivån höjs nu till ”Polislarm”, med polisutryckning som följd.

Genom möjligheten att kunna anpassa åtgärdsinstruktionerna hos Larmcentralen, blir det enkelt för företag som delvis har ensamarbetande personal att enkelt justera tidpunkter för när B-larm automatiskt blir A-larm. Exempelvis, mellan 22:00-06:00 gäller ett B-larm som ett A-larm.

Nästa steg

Då utvecklingen av LOTSNet bygger på våra kunders behov och efterfrågan, är vi tacksamma för
feed-back från våra återförsäljare och slutanvändare, då det påskyndar utvecklingen och driver den i rätt riktning.

Fatima Cokic Landskrona HVB-hem_beskurenFatima Cokic arbetar som sektionschef på HVB Campus, en HVB-verksamhet i Landskronas stad, där hon ansvarar för tre enheter.

Fatima, kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter?
-”Jag arbetar på en enhetsövergripande nivå och har tillsammans med andra kollegor och medarbetare utvecklat vår HVB-verksamhet. Jag har arbetat här i snart ett år och trivs enormt med uppdraget och bredden i alla frågorna.”

Vad fick er att installera ett personlarm?
-”För att säkerställa att vi på ett optimalt sätt kan hantera akuta situationer av olyckor, hot eller våld i arbetet. Konflikter uppstår då och då i olika sammanhang när människor lever tillsammans. För oss är det viktigt att kunna hantera de på ett bra och säkert sätt. Om det i ett boende, med många olika individer, uppstår en större konflikt är det viktigt att agera i tid och tillkalla hjälp så att konflikten inte blir av större karaktär och någon kommer till skada.”

Ni har använt larmet, vad hände och på vilket sätt kunde ni avhjälpa situationen?
-”Ja, det har vi gjort. Exempelvis vid akuta situationer när personal bedömt att de inte kan hantera situationen och då det funnits risk för fysiskt våld. Då larmade vi och väktarna eller polisen hjälpte till att hantera den akuta situationen.”

Känner ni er tryggare och säkrare med personlarmet?
-”Vi känner oss generellt trygga i vårt uppdrag och i arbetet med våra boende. Vi arbetar främst förebyggande med fokus på relationsskapande arbete.”

Hur ser det dagliga livet ut på en flyktingmottagning?
-”Vi har en grundstruktur i vardagen med morgonrutiner, skola, hemgång, läxläsning och fritidsaktiviteter. Ambitionen är att göra tillvaron enkel och begriplig för den som just anlänt till ett nytt livssammanhang.”

Utbildas ni i att kunna hantera vålds- och hotsituationer?
-”Vi har höga ambitioner på vår arbetsplats och vi fortbildar oss inom många olika områden. Ett exempel på det är, förhållningssätt – hur vi på ett bra sätt kan möta vår målgrupp, handledning till medarbetare, sex- och samlevnadsfrågor, men även hur vi ska förebygga och hantera vålds- och hotsituationer.”

Har era boende noterat personlarmen och har de kommenterat dem?
-”Våra boende har noterat att vi bytt larmenheter, men det har inte varit av något större intresse eller frågor kring det.”

Utifrån era erfarenheter, vad ska man tänka på när man arbetar på en flyktingmottagning, där det i många fall finns personer med traumatiserande erfarenheter?
-”Det är viktigt att möta individen och se dennes behov. Att utgå ifrån var individen befinner sig och inte var vi vill att den ska vara. Bra och respektfullt bemötande kompenserar många gånger en bristande, språklig förmåga samt att personalgruppen har process- och ärendehandledning.”

 

IMG_1939_blackandwhite Sven-Göran Svensson, arbetar som produktions- och inköpschef på Great Security i Varberg. Han håller igång verksamheterna och ser över den dagliga driften genom att säkerställa att det finns rätt bemanning och rätt fokus på företagets produktområden.

Kan du berätta lite om företaget och dess bakgrund?
Jag grundade Detecta Lås och Larm, ett företag som jag har haft tillsammans med en kollega sedan 1992. 2006 började vi samarbeta med Lås- och Larmteknik i Skåne, vi var rikstäckande och arbetade mestadels med retail-kunder. Vi fungerade så bra ihop att vi för tre år bestämde oss för att bilda ett bolag tillsammans, så det var alltså ingen som blev uppköpt. Vi bytte namn till Great Security och nu finns vi på ett antal ställen i Skåne och på totalt 11 platser i Sverige. Den största verksamheten är i södra Sverige och i Västsverige från Göteborg och neråt plus i Örebro och Stockholm.
Örebro och Stockholm sysslar mest med retail till butikskedjor medan övriga gentemot lokala verksamheter, typ asylboenden m.fl. Vi har 120 personer anställda” Läs mer

Peter Emanuelsson, produktansvarig för LOTS Security, har en lång och internationell erfarenhet från säkerhetsbranschen

Peter Emanuelsson, kan du berätta om dina arbetserfarenheter från branschen?
-”Jag började arbeta som projektledare på LOTS 2004. Vi arbetade då med ganska stora projekt inom kriminalvården, numera är jag produktansvarig i kombination med sälj. Innan jag började arbeta här kom jag senast ifrån ett annat företag i branschen och dessförinnan jobbade jag för Cerberus, sedermera Siemens Building Technologies, för vilka jag var stationerad i Asien under 6 år, som Technical-/Product Manager och Key Account Manager, via deras huvudkontor i Schweiz. Jag jobbade i Malaysia, Kina och Hongkong och återvände till Sverige 2001. Jag har även en lång tidigare erfarenhet av branschen då jag från början inledde min karriär som anläggningstekniker, därefter som servicetekniker och slutligen som projektledare.”

Vilken produkt ur LOTS sortiment, arbetar du mest med?
-”Jag arbetar mestadels med personlarm, men mer och mer med kallelsesignalsystem.”

När du besöker potentiella kunder, vet de oftast redan vad de vill ha för system då?
-” De vet inte alltid konkret vad de vill ha, men däremot vilken funktion de efterlyser. Det är inte så konstigt heller eftersom att alla inte är helt insatta i hur saker fungerar, hur det bör fungera eller vad det finns för olika typer av lösningar. Många av de behov som våra kunder har, är egentligen relativt lika, men lösningarna blir ofta unika eftersom att de kundanpassas.”

Hur skulle du personligen, med den kunskap som du har i bakfickan, trygga din personal, om du misstänkte att de arbetade i en miljö, där de kunde bli utsatta för hot och våld?
-”Jag skulle se till att personalen har möjligheten att meddela sig med varandra, på ett snabbt och effektivt sätt. Där mottagarna av larmet får information om vem det är som larmat och var den personen befinner sig. Anledningen till detta är att det är av yttersta vikt att en hjälpinsats sker snabbt och då pratar vi inom en minut, så det här med att endast förlita sig till att larma och invänta en väktare alt polis, kan vara ganska riskfyllt eftersom att det kan dra ut på tiden. Poliser och väktare ska snarare användas som en backup, i form av att det kommer någon i efterhand som kan reda ut situationen.”

”På vissa platser, t.ex. inom socialförvaltningen, så finns det stationära väktare som givetvis också ska motta personlarmet, oavsett var i fastigheten de befinner sig.”

”Om vi ser till den ”mjuka” delen i användandet av personlarmet, så är det viktigt att personalen har kunskap om larmets funktioner och vilka rutiner som ska följas utifall att det skulle uppstå en nödsituation samt att personalen övar på detta regelbundet, så att alla veta vad de ska göra utifall att det uppstår en nödsituation och det inkommer ett larm. Larm är ett tekniskt hjälpmedel, men det fråntar inte arbetsledaren eller arbetsgivaren deras ansvar i att ha korrekta rutiner, vilka vi på LOTS kan vara behjälpliga med. Det blir ingen komplett larmkedja om folk inte vet vad de ska göra eller hur de ska hantera situationen eller larmsystemet.”

Om vi tänker oss in i arbetsmiljöer, generellt. Finns det fler arbetsplatser, utöver de som har en överhängande risk att utsättas för hot och våld, som faktiskt har nytta av ett personlarm?
”-Jo, ensamarbetare inom exempelvis industrin.
För att nämna ett exempel så har ABB en kraftstation dit vi har levererat larm och de som arbetar där är ju oftast ensamma och då använder de sig av personlarm som går via en larmcentral som hanterar larmen enligt fastställda rutiner.
Det fungerar som så här: En gång i timmen måste den arbetande bekräfta att allt är ok och sedan har personen naturligtvis även möjlighet att tillkalla hjälp om det skulle hända någonting. Då följer de en larmrutin som endast gäller för när det faktiskt inträffat någonting.
Som ensamarbetande, utstationerad i mitten av ingenstans, kan det ibland dröja en vecka emellan besöken till anläggningen, så om en personal utsätts för en arbetsplatsolycka är det viktigt att den kan larma eller att systemet automatiskt larmar.
Andra arbetsområden som har ett stort antal ensamarbetare finns ju inom hemtjänsten eller de som utför sjukvård i hemmet. De behöver också ett personlarm och då används mestadels larmrutiner via larmcentraler. De personlarmen är oftast GSM/GPS-baserade larm, med kartstöd och larmhantering.”

Hur ser den aktuella lägesbilden runt efterfrågan på personlarm kopplade till hot och våld, ut i Sverige just nu?
-”Behovet är stort inom många olika arbetsområden, men arbetsgivarna är inte alltid medvetna om sina skyldigheter eller om vi ska kalla det ansvar gentemot sin personal, vare sig det gäller hot och våld eller ensamarbetande. Behovet är större än efterfrågan och därför innefattas medvetandegörandet av detta, i vårt arbete.” 

”Asylboenden exempelvis, satsar inte så mycket på personlarm för att skydda personalen, däremot har de säkerhetsinstallationer för att skydda själva fastigheter, såsom brandlarm, inbrottslarm, passage- och byggnadskontroll, automation för ventilation o s v. De flesta fastighetsägare har vetskap om det myndighetskrav som finns runt fastigheter, men de har mindre koll på de regelverk som finns runt personal och risken för att utsättas för hot och våld. Jag rekommenderar alla arbetsgivare att läsa Arbetsmiljöverkets föreskrift 1993:2.  Genom att följa deras föreskrift, får man en bild av arbetsgivaransvaret samt att personlarm, i en arbetsmiljö med hot och våld, borde vara lika självklar som hjälm och skyddsskor på en byggarbetsplats. Det handlar helt enkelt om personalens trygg- och säkerhet samt deras hälsa. Det är bara behoven och metoden vi använder för att uppfylla dessa krav, som skiljer sig. Med rätt insikt, kunskap och personlarm, kan många oönskade situationer förebyggas.”

Tack Peter!

Hot och våld har blivit en allt vanligare företeelse i Sverige, inte minst på flera av landets många arbetsplatser. Klimatet har blivit kallare och det är nästan skrämmande hur det verkar råda en kultur, enligt vilken ett förebyggande arbete slopas till förmån för att invänta en arbetsplatsolycka, innan många arbetsgivare får en legitim anledning till att öka säkerheten bland sin personal. Man kan undra vad detta negligerande beror på, är det byråkratins klor med uppmanande om en ökad pappersexercis som lamslår beslutsfattarna eller är det en ekonomisk fråga där politiken avgör?

Förebyggande åtgärder lönar sig för alla parter
Mellan 2010 och 2015 sjukskrevs 14680 personer i Sverige till följd av hot och våld på arbetsplatser, varav 6606 inom vård och omsorg och socialtjänsten, d v s de områden som är mest utsatta.

Förmodligen finns ett större mörkertal, vilket innebär att antalet hotfulla situationer är betydligt fler än inkomna anmälningar. Att anmäla en arbetsplatsolycka är ibland tyvärr en ledningsfråga i den mån att ledningen anser att ”lite får man tåla”, men även att krånglig personal vill man inte ha.

Våld och sexuella övergrepp eskalerar för tillfället runt om i landet och nu även inom öppna verksamheter såsom bibliotek, simhallar och skolor, där både personal, elever och besökare utsätts.
Vi läser om våld och hot på asylboenden och senast i förra veckan, fick en ung flicka sätta livet till på ett av boendena. Den bristande säkerheten är oändlig på många arbetsområden, i dagens samhälle

Pengar är inte allt – Snåla inte in på de resurser som krävs för att öka din personals säkerhet
En välmående och fokuserad personal är av största vikt för såväl vård- och socialomsorgen som för bibliotek, asylboenden eller andra verksamheter. Att känna sig utsatt, vara rädd och uppleva otrygghet, har en negativ påverkan vid boende-, besökande-, kund-, patient- och brukarkontakt.

Att personalen gör en grundlig riskbedömning utifrån alla olika riskområden, är av allra största vikt. Rätt bemanning, skapa och följa rutiner och vara utrustade med personlarm kan förhindra att en oönskad situation utvecklas.

En viktig trygghetsfaktor är att veta; att någon, en kollega, kommer inom rimlig tid och då pratar vi sekunder, när personalen larmar.

Känner sig personalen pressad så är det lätt att inte uppträda som man borde och då kan det dra igång en situation med en psykiskt labil person, helt i onödan. Psykisk ohälsa är dessutom en av landets kraftigt ökande sjukdomar och kan drabba personer när och var som helst. En person som personalen känner som en trevlig och glad person kan plötsligt bli aggressiv, vilket incidenterna på Finspångs bibliotek vittnar om.

Läs gärna intervjun med Sven-Göransson Fastighets- och Säkerhetsansvarig på Helsingborgs stadsförvaltning. Helsingborgs Socialförvaltning har låtit installera 12 Eko Tek system från LOTS Security, för att maximera trygg-och säkerheten i arbetsmiljön.

Med Eko Tek positionerande personlarm kan kollegor direkt lokalisera en utsatt kollega och därmed förhoppningsvis avhjälpa en våldsam situation innan någon hunnit kommit till skada, fysiskt eller psykiskt.

 

Helsingborgs Stad använder personlarm

Personlarm ger en ökad säkerhet på Finspångs bibliotek

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tobbe programmerar-1PLWs Tobias Lindwall arbetar som verksamhetsansvarig/projektansvarig och leder arbetet runt säkerhetsinstallationer. Han har sin arbetsplats i Linköping och agerar stöttepelare åt hela PLW-koncernen. 

Tobias, kan du berätta lite om hur det gick till när Finspångs bibliotek kontaktade dig?
-”Vi fick frågan om ett personlarm eftersom att vissa situationer, där personer uppträtt aggressivt och gjort närmande mot personalen.  Att det är en allmän plats medför en risk i sig.
Efter mitt besök fick de upp ögonen för ett överfalls- och assistanslarm. Läs mer

LTF_5165-ver2Finspångs bibliotek är, såsom bibliotek generellt sett är, en mötesplats för alla. De spektakulära lokalerna inbegriper två gymnasieskolor samt ett café. Som Lots Security tidigare kunnat berätta om, är bibliotek numera verksamheter som tidvis är utsatta för stök och i vissa fall hot och våld.
Hösten 2015 lät bibliotekschefen Marie Sääf installera personlarmet EkoTek i den kommunala verksamhetens lokaler.
Marie Sääf, vad var orsaken till att ni beslöt er för att installera ett personlarm?
-”Det hade varit lite allmänt stök och bråk från halvstora ungdomar när vi bestämde oss för det. Den utlösande faktorn var ett flertal sexuella ofredande, av både mindre och allvarligare karaktär, mot både personal och elever från gymnasieskolan.
När övergreppen hände så var det väldigt obehagligt. Vår första åtgärd blev då att se till så att ingen i personalen fick arbeta ensam, men det kan bli ganska påfrestande att alltid behöva gå två och två.”

”Vi har tidigare inte varit så pigga på att skaffa larm och under våra diskussioner hade vi kommit fram till att biblioteket var tillräckligt litet för att vi skulle kunna ropa till varandra om något inträffade, men nu, när vi faktiskt varit med om en sådan här situation, så insåg vi att vi måste kunna tillkalla hjälp snabbt, så vi var alla ense.
Genom att bära det här larmet ska vi våga känna oss tryggare. Vi har nära kontakt med biblioteket i Norrköping, ca 3mil bort och där har de valt att ha väktare på plats. Vi har inte haft så stora problem som de har och jag tycker därför att det här är en bra väg att börja.”

”Just nu har vi det lugnt, men det går ju upp och ner och vi vet aldrig när något kan inträffa. Som bibliotek hamnar vi i situationen, att vara en plats för alla, även för personer som kanske har sociala problem. Till och från besöks vi av ungdomsgäng som kan vara ganska stökiga genom att de är högljudda eller kastar böcker, men vi får också besök av missbrukare, som också kommer i gäng eller enskilt. När det är kallt ute så kommer det naturligtvis fler än vanligt, men så länge de inte tar droger eller dricker alkohol här, så är de välkomna in. Vi har heller inte rätt att avhysa någon.”LTF_5151

”När de sexuella ofredandena inträffade så var det faktiskt inte av någon stökig person, utan snarare en trevlig person som gick över gränsen. Det har varit en otäck upptäckt att inse att en person som tidigare varit normal plötsligt kan vända på bara en sekund och bli riktigt hotfull. Vid sådana tillfällen behöver vi hjälp snabbt!”

Är det enkelt att använda EkoTek personlarm?
”Det här personlarmet är enkelt lätt och det är bara att trycka på hjälp när någon kommer för nära, vi ska våga larma en kollega om vi anar oråd. Det är bättre att larma en gång för mycket än en gång för lite. Larmet är även kopplat till polisen, men det blir som en sista utväg. Larmar en kollega kan den andra kollegan larma vidare, utifall att det behövs.”

Har ni genomgått någon utbildning i hur ni ska hantera hot- och våldsituationer?
-”
Vi har genomgått lite utbildning i hur den larmade kollega ska uppföra sig för att inte förvärra situationen. Vi behöver nog gå fler.”

Har ni behövt använda er av larmet ännu?
-”Vi har inte använt det p g a av någon incident, men däremot för att vi ska testa det för att se att det fungerar överallt.”

LTF_5175Hur kommer det sig att ni installerade just EkoTek?
-”Vi har en lokal installatör, PLW, som rekommenderade er.
Jag trodde till en början att det skulle bli väldigt kostsamt, men det blev det inte, tvärtom mycket prisvärt och det ger en god effekt på vår trygghetskänsla.”

”Eventuellt kommer vi att utöka systemet framöver. Det är svårt att hålla koll på vad det är för folk som kommer och går och det känns som en säkerhet för oss att ha det här larmet att tillgå. Utsattheten varierar över länet, men Norrköping är mest utsatt. Även biblioteket i Söderköping har varit ganska utsatt av ungdomsgäng, det går i vågor.”

”Själva installationen gick i mina ögon mycket snabbt, speciellt i förhållande till andra installationer vi har gjort. Jag känner inte riktigt till svårighetsgraden, men det upplevdes som enkelt i alla fall. Kanske har det att göra med att det inte behövs så mycket kabeldragning eftersom att det mesta är trådlöst.

Hur skulle du vilja sammanfatta er situation i kombination med personlarmet?
-”Vi sitter ihop med skolan. Emellanåt har vi inga problem och då tänker vi att vi behöver ingenting här, men nu så vet vi att plötsligt så händer det. I och med skolan och det som hänt runt om exempelvis i Trollhättan, så det är viktigt att lära sig att kunna hantera eventuella situationer och även hur vi använder larmet, för vi kan ju aldrig veta vilka som kommer att agera hotfullt. Vi ska larma tidigt om vi upplever en känsla av att något kan inträffa.

 

Produktinformation:
EkoTek är ett positionerade personlarm som möjliggör för personal att snabbt kunna, larma sina kollegor via en bärbar larmknapp som även innehåller en larmmottagare, för att förhindra att en obehaglig situation hinner eskalera.
Om personal upplever en situation som hotfull trycker den endast på larmknappen som omedelbart skickar en ljudlös signal direkt till övrig personal. Larmmottagaren visar den larmandes exakta positionering vilket medför att kollegor snabbare kan komma till undsättning och i många fall avhjälpa en situation som skulle kunnat urarta. Larmet kan även kopplas till en extern larmcentral.

Det är av stor vikt att all personal som förväntas bära en larmmottagare även gör så, så att den larmande får den hjälp den behöver, i tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EkoTek är ett positionerande personlarm som används i miljöer där det finns risk för att utsättas för hot och våld. I flera arbetsmiljöer är ett personlarm en förutsättning för att personalen ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.

EkoTek är ett kompetent och prisvärt och lättinstallerat personlarmssystem som inte kräver några större kabeldragningar, förutom strömförsörjning till centralenheten samt dess nätverkskabel. I övrigt är systemet trådlöst. EkoTek har stor flexibilitet och kan anpassas till miljö och krav från användaren. Det är även enkelt att bygga ut systemet i efterhand. Läs mer