Att tänka på vi val av personlarm

Att förhålla sig till när du väljer lösning till personlarmsystem

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. På varje arbetsplats ska det finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.
Arbetsmiljöverket ställer ut olika föreskrifter som reglerar ansvarsområden och hur man ska förhålla sig till de olika risker som finns i arbetsmiljön.
Den föreskrift som reglerar hot och våld i arbetsmiljön heter AFS 1993:2 det är de som LOTS förhåller sig till och utgår ifrån.
Varje dag drabbas 6 personer av hot och våld så de tvingas vara sjukskrivna. En del av dessa kommer att vara sjukskrivna under en lång tid på grund av fysiska skador eller den psykiska belastning som det innebär att bli utsatt för hot och våld. De branscher som är mest dominerade är säkerhetsbranschen samt psykiatrisk hälso- och sjukvård. De allra flesta som är drabbade är inom kvinnodominerande yrken, skola vård och omsorg.
Att arbeta på en arbetsplats där man är trygg i sin roll och miljö borde vara en självklarhet men är inte alla förunnat. Det finns många yrken där risken för hot och våld blivit en del av vardagen. Att bli sparkad, slagen eller hotad till livet kan inte bara ge fysiska skador utan också långvariga psykiska problem. Höga stressnivåer, förlorad arbetstid och sämre kvalitet på utfört arbete kännetecknar många arbetsplatser där hot och våld är vanligt.

Vad säger regelverken?

Arbetsmiljöverket ställer krav på arbetsplatsens utformning genom arbetsmiljölagen. Den reglerar de skyldigheter och ansvar som arbetsgivare och andra skyddsansvariga som ska förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen har. Den föreskrift som reglerar kraven på arbetsplatsen där hot och våld förekommer är AFS 1993:02.
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.
Vinster med att förbättra säkerheten
Att hela tiden känna en rädsla för risken att när som helst drabbas av hot och våld på arbetet innebära en stor psykisk belastning. Genom att förbättra den fysiska säkerheten på arbetsplatsen och installera tekniska system, införa genomtänkta rutiner kan många hot och våldssituationer undvikas helt.

Insatstid

Insatstid är i sammanhanget av största vikt då sekunderna tills den utsatta får hjälp är avgörande för hur allvarliga konsekvenser angreppet får. Man kan dela upp personalen som jobbar under hot och våld i tre olika riskgrupper: Myndighetsutövande personal och Personal från servicesektorn t.ex. personal från bank och handels. Samt personal som gör hembesök.

Att förhålla sig till när du väljer lösning till personlarmsystem

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. På varje arbetsplats ska det finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.
Arbetsmiljöverket ställer ut olika föreskrifter som reglerar ansvarsområden och hur man ska förhålla sig till de olika risker som finns i arbetsmiljön.
Den föreskrift som reglerar hot och våld i arbetsmiljön heter AFS 1993:2 det är de som LOTS förhåller sig till och utgår ifrån.
Varje dag drabbas 6 personer av hot och våld så de tvingas vara sjukskrivna. En del av dessa kommer att vara sjukskrivna under en lång tid på grund av fysiska skador eller den psykiska belastning som det innebär att bli utsatt för hot och våld. De branscher som är mest dominerade är säkerhetsbranschen samt psykiatrisk hälso- och sjukvård. De allra flesta som är drabbade är inom kvinnodominerande yrken, skola vård och omsorg.
Att arbeta på en arbetsplats där man är trygg i sin roll och miljö borde vara en självklarhet men är inte alla förunnat. Det finns många yrken där risken för hot och våld blivit en del av vardagen. Att bli sparkad, slagen eller hotad till livet kan inte bara ge fysiska skador utan också långvariga psykiska problem. Höga stressnivåer, förlorad arbetstid och sämre kvalitet på utfört arbete kännetecknar många arbetsplatser där hot och våld är vanligt.

Vad säger regelverken?

Arbetsmiljöverket ställer krav på arbetsplatsens utformning genom arbetsmiljölagen. Den reglerar de skyldigheter och ansvar som arbetsgivare och andra skyddsansvariga som ska förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen har. Den föreskrift som reglerar kraven på arbetsplatsen där hot och våld förekommer är AFS 1993:02.
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.
Vinster med att förbättra säkerheten
Att hela tiden känna en rädsla för risken att när som helst drabbas av hot och våld på arbetet innebära en stor psykisk belastning. Genom att förbättra den fysiska säkerheten på arbetsplatsen och installera tekniska system, införa genomtänkta rutiner kan många hot och våldssituationer undvikas helt.

Insatstid

Insatstid är i sammanhanget av största vikt då sekunderna tills den utsatta får hjälp är avgörande för hur allvarliga konsekvenser angreppet får. Man kan dela upp personalen som jobbar under hot och våld i tre olika riskgrupper: Myndighetsutövande personal och Personal från servicesektorn t.ex. personal från bank och handels. Samt personal som gör hembesök.

Myndighetsutövande personal

Myndighetsutövande personal är oftast budbärare av ett beslut som skapar ilska och vanmakt hos mottagaren av beslutet. Risken att budskapet omsätts till våld och drabbar budbäraren personligen är stor. Det finns också en grupp inom vården men där är anhöriga oftast det stora problemet. Oavsett så är det här extremt viktigt med en kort insatstid, – ju kortare insatstid och ju mer folk som kommer till undsättning ju bättre förutsättning till ett bra och lyckligt slut.
En insatstid som tar mer än en minut är oftast helt oacceptabel. Vi rekommenderar våra kunder inom denna sektor att jobba med så kort insatstider som möjligt och tar det mer än en minut att finna den person som larmar så ska man använda ett positionerande larmsystem som talar om i vilket rum personalen som larmar befinner sig i för att korta ner insatstiden till ett minimum.
Att här jobba med larmsystem som går via GSM-nätet och använder SMS som larmöverföring är inte humant då insatstiden kan uppgå till ett tiotal minuter innan ett larm har kommit fram till rätt mottagare och åtgärder är påbörjade. Hela larmkedjan blir en osäkerhetsfaktor. Här ska inte den låga investeringskostnaden styra valet av system.

Personal från servicesektorn

Personal som arbetar inom servicesektorn hanterar pengar eller värdeföremål som snabbt kan omsättas till pengar, – här är risken stor för att bli utsatt för rån.
I utsatta situationer här är det viktigast med att behålla ett lugn och göra det rånaren ber om – och att få en tillräcklig lång insatstid så att personalen inte kommer i en gisslansituation mellan rånare och polis.
Att larma under pågående rån är att utsätta sig själv och andra för en stor och onödig risk. Det innebär att personalen ska larma först när rånaren lämnar platsen. Här kan vi rekommendera att använda en övervakad GSM teknik då det inte är bråttom, den är bärbar och ger möjlighet för larmmottagaren att lyssna och eventuellt tala med den som larmat. Vår rekommendation är att använda GPRS som överföringsteknik av larmmeddelandet till mottagaren då den är betydligt säkrare än ett SMS. Det vet alla ni som skickat SMS på nyårsafton – man vet aldrig riktigt när det kommer fram och i det stora är det inte så viktigt heller med ett Gott Nytt År meddelande.
Personal som jobbar och gör hembesök
Personal som gör hembesök kommer från flera yrkesgrupper, de är både myndighetsutövande och vårdgivande. Här finns det inte tillgång till larmsystem som är snabba och där ni har kontroll över driftsäkerheten. Vi får förlita oss på publika system typ GSM – nätet och använda oss av larmmobiler.
De risker som finns med denna lösning ska man vara medveten om och ha med när vi jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Risker med GSM lösningar

GSM lösningen bygger på att vi använder ett publikt telefoni och datanät – GSM
Att använda ett GSM-nät innebär att vi inte har någon kontroll över funktion och tillgänglighet av nätet. Detta innebär också att det finns flera risker med denna lösning.
Många av dessa risker går att arbeta runt eller minimera och vissa får man leva med då det i dag inte finns några alternativ.
Här följer några punkter på några av de risker och problem som finns med GSM-lösningen.

Felaktig position

När man befinner sig inomhus ska en larmmobil inte ta emot en GPS position. Larmmobilen ska skicka den sista positionen som vi fick innan vi gick in i fastigheten.
Tyvärr har GPS enheterna blivit så känsliga att de tar emot signal även när ni befinner er mitt inne i en lägenhet, missvisningen kan bli flera 100 meter fel på grund av detta.
Insatstiden
Insatstiden blir lång, vem gör insatsen? väktare, polis, och eller egen personal? Hur får insatspersonal reda på vart den som larmar befinner sig när han har larmat och befinner sig inomhus.
Övervakning och kontroll av handenheten
All intelligens och larmhantering ligger i själva larmmobilen. Går larmmobilen sönder så får ni normalt inte reda på detta för en ni provlarmar eller använder den i skarpt lägen.
Är GSM nätet nere visas detta med någon blinkande indikering. Vem bevakar detta?

GSM nätet

GSM nätet kan ha dålig täckning och funktion, ni som användare har ingen möjlighet att påverka utbyggnad, när service och underhåll ska ske.
SMS som bärare av larmmeddelande
De flesta av dagens larmcentraler tar bara emot larm via SMS. Det finns ingen garanti att SMS meddelandet kommer fram till rätt adress, du får ingen kvittens på att larmet har kommit fram till larmmottagaren eller larmcentralen. Vi vet att de brukar fungera. Jag vet inte hur stor säkerhet det är att ett SMS kommer fram. Det jag vet är att det inte alltid kommer fram.

Åtgärsplan

Att ta fram en plan där det ingår vad som ska ske vid ett larm tillhör också det primära
Viktigt att veta innan man gör åtgärdsplanen är:
Hur lång får en insatstid vara?
Vad kräver väktarbolaget för att göra en fullgod insats.
Vad kräver Polisen för att kunna göra en fullgod insats. I vissa fall kan det vara så att polisen består av en bil med 2 personer som ska bevaka 20 mil i omkrets. Ska ni då bygga en åtgärdsplan på att på kalla polis?
Vilka övriga resurser har vi möjlighet att sätta in?

Hur lång tid får det ta

Insatstiden glömmer de flesta bort att tala om men är den mest primära för att skapa en trygg arbetsmiljö. Hur lång tid får det ta innan hjälp kommer till undsättning?

Många av de problem vi påtalar här går att gå runt eller ta bort och eliminera men tyvärr en del måste vi leva med och förhålla oss till när vi använder oss av det publika GSM-nätet.
Det är bättre att veta och känna till alla fel och brister i ett säkerhetssystem än att blund och hoppas att det löser sig när det är skarpt läge. Vi har i dag inga andra alternativ när vi befinner oss utomhus och besöker andras hem.
Det är faktiskt så att ni kan ta bort många av dessa frågetecken genom att välja rätt leverantör.

Att förhålla sig till när du väljer lösning till personlarmsystem

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. På varje arbetsplats ska det finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.
Arbetsmiljöverket ställer ut olika föreskrifter som reglerar ansvarsområden och hur man ska förhålla sig till de olika risker som finns i arbetsmiljön.
Den föreskrift som reglerar hot och våld i arbetsmiljön heter AFS 1993:2 det är de som LOTS förhåller sig till och utgår ifrån.
Varje dag drabbas 6 personer av hot och våld så de tvingas vara sjukskrivna. En del av dessa kommer att vara sjukskrivna under en lång tid på grund av fysiska skador eller den psykiska belastning som det innebär att bli utsatt för hot och våld. De branscher som är mest dominerade är säkerhetsbranschen samt psykiatrisk hälso- och sjukvård. De allra flesta som är drabbade är inom kvinnodominerande yrken, skola vård och omsorg.
Att arbeta på en arbetsplats där man är trygg i sin roll och miljö borde vara en självklarhet men är inte alla förunnat. Det finns många yrken där risken för hot och våld blivit en del av vardagen. Att bli sparkad, slagen eller hotad till livet kan inte bara ge fysiska skador utan också långvariga psykiska problem. Höga stressnivåer, förlorad arbetstid och sämre kvalitet på utfört arbete kännetecknar många arbetsplatser där hot och våld är vanligt.

Vad säger regelverken?

Arbetsmiljöverket ställer krav på arbetsplatsens utformning genom arbetsmiljölagen. Den reglerar de skyldigheter och ansvar som arbetsgivare och andra skyddsansvariga som ska förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen har. Den föreskrift som reglerar kraven på arbetsplatsen där hot och våld förekommer är AFS 1993:02.
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.
Vinster med att förbättra säkerheten
Att hela tiden känna en rädsla för risken att när som helst drabbas av hot och våld på arbetet innebära en stor psykisk belastning. Genom att förbättra den fysiska säkerheten på arbetsplatsen och installera tekniska system, införa genomtänkta rutiner kan många hot och våldssituationer undvikas helt.

Insatstid

Insatstid är i sammanhanget av största vikt då sekunderna tills den utsatta får hjälp är avgörande för hur allvarliga konsekvenser angreppet får. Man kan dela upp personalen som jobbar under hot och våld i tre olika riskgrupper: Myndighetsutövande personal och Personal från servicesektorn t.ex. personal från bank och handels. Samt personal som gör hembesök.

Myndighetsutövande personal

Myndighetsutövande personal är oftast budbärare av ett beslut som skapar ilska och vanmakt hos mottagaren av beslutet. Risken att budskapet omsätts till våld och drabbar budbäraren personligen är stor. Det finns också en grupp inom vården men där är anhöriga oftast det stora problemet. Oavsett så är det här extremt viktigt med en kort insatstid, – ju kortare insatstid och ju mer folk som kommer till undsättning ju bättre förutsättning till ett bra och lyckligt slut.
En insatstid som tar mer än en minut är oftast helt oacceptabel. Vi rekommenderar våra kunder inom denna sektor att jobba med så kort insatstider som möjligt och tar det mer än en minut att finna den person som larmar så ska man använda ett positionerande larmsystem som talar om i vilket rum personalen som larmar befinner sig i för att korta ner insatstiden till ett minimum.
Att här jobba med larmsystem som går via GSM-nätet och använder SMS som larmöverföring är inte humant då insatstiden kan uppgå till ett tiotal minuter innan ett larm har kommit fram till rätt mottagare och åtgärder är påbörjade. Hela larmkedjan blir en osäkerhetsfaktor. Här ska inte den låga investeringskostnaden styra valet av system.

Personal från servicesektorn

Personal som arbetar inom servicesektorn hanterar pengar eller värdeföremål som snabbt kan omsättas till pengar, – här är risken stor för att bli utsatt för rån.
I utsatta situationer här är det viktigast med att behålla ett lugn och göra det rånaren ber om – och att få en tillräcklig lång insatstid så att personalen inte kommer i en gisslansituation mellan rånare och polis.
Att larma under pågående rån är att utsätta sig själv och andra för en stor och onödig risk. Det innebär att personalen ska larma först när rånaren lämnar platsen. Här kan vi rekommendera att använda en övervakad GSM teknik då det inte är bråttom, den är bärbar och ger möjlighet för larmmottagaren att lyssna och eventuellt tala med den som larmat. Vår rekommendation är att använda GPRS som överföringsteknik av larmmeddelandet till mottagaren då den är betydligt säkrare än ett SMS. Det vet alla ni som skickat SMS på nyårsafton – man vet aldrig riktigt när det kommer fram och i det stora är det inte så viktigt heller med ett Gott Nytt År meddelande.
Personal som jobbar och gör hembesök
Personal som gör hembesök kommer från flera yrkesgrupper, de är både myndighetsutövande och vårdgivande. Här finns det inte tillgång till larmsystem som är snabba och där ni har kontroll över driftsäkerheten. Vi får förlita oss på publika system typ GSM – nätet och använda oss av larmmobiler.
De risker som finns med denna lösning ska man vara medveten om och ha med när vi jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Risker med GSM lösningar

GSM lösningen bygger på att vi använder ett publikt telefoni och datanät – GSM
Att använda ett GSM-nät innebär att vi inte har någon kontroll över funktion och tillgänglighet av nätet. Detta innebär också att det finns flera risker med denna lösning.
Många av dessa risker går att arbeta runt eller minimera och vissa får man leva med då det i dag inte finns några alternativ.
Här följer några punkter på några av de risker och problem som finns med GSM-lösningen.

Felaktig position

När man befinner sig inomhus ska en larmmobil inte ta emot en GPS position. Larmmobilen ska skicka den sista positionen som vi fick innan vi gick in i fastigheten.
Tyvärr har GPS enheterna blivit så känsliga att de tar emot signal även när ni befinner er mitt inne i en lägenhet, missvisningen kan bli flera 100 meter fel på grund av detta..
Insatstiden
Insatstiden blir lång, vem gör insatsen? väktare, polis, och eller egen personal? Hur får insatspersonal reda på vart den som larmar befinner sig när han har larmat och befinner sig inomhus.
Övervakning och kontroll av handenheten
All intelligens och larmhantering ligger i själva larmmobilen. Går larmmobilen sönder så får ni normalt inte reda på detta för en ni provlarmar eller använder den i skarpt lägen.
Är GSM nätet nere visas detta med någon blinkande indikering. Vem bevakar detta?

GSM nätet

GSM nätet kan ha dålig täckning och funktion, ni som användare har ingen möjlighet att påverka utbyggnad, när service och underhåll ska ske.
SMS som bärare av larmmeddelande
De flesta av dagens larmcentraler tar bara emot larm via SMS. Det finns ingen garanti att SMS meddelandet kommer fram till rätt adress, du får ingen kvittens på att larmet har kommit fram till larmmottagaren eller larmcentralen. Vi vet att de brukar fungera. Jag vet inte hur stor säkerhet det är att ett SMS kommer fram. Det jag vet är att det inte alltid kommer fram.

Åtgärsplan

Att ta fram en plan där det ingår vad som ska ske vid ett larm tillhör också det primära
Viktigt att veta innan man gör åtgärdsplanen är:
Hur lång får en insatstid vara?
Vad kräver väktarbolaget för att göra en fullgod insats.
Vad kräver Polisen för att kunna göra en fullgod insats. I vissa fall kan det vara så att polisen består av en bil med 2 personer som ska bevaka 20 mil i omkrets. Ska ni då bygga en åtgärdsplan på att på kalla polis?
Vilka övriga resurser har vi möjlighet att sätta in?

Hur lång tid får det ta

Insatstiden glömmer de flesta bort att tala om men är den mest primära för att skapa en trygg arbetsmiljö. Hur lång tid får det ta innan hjälp kommer till undsättning?

Många av de problem vi påtalar här går att gå runt eller ta bort och eliminera men tyvärr en del måste vi leva med och förhålla oss till när vi använder oss av det publika GSM-nätet.
Det är bättre att veta och känna till alla fel och brister i ett säkerhetssystem än att blund och hoppas att det löser sig när det är skarpt läge. Vi har i dag inga andra alternativ när vi befinner oss utomhus och besöker andras hem.
Det är faktiskt så att ni kan ta bort många av dessa frågetecken genom att välja rätt leverantör.