Personlarm – Överfallslarm

LOTS Security levererar larmsystem som ger en trygg och säker arbetsmiljö. Vi hjälper dig hela vägen, från val av larm till installation och support.

Behovet av personlarm och överfallslarm ser olika ut och därför erbjuder vi ett spektrum av lösningar som skräddarsys för varje unik arbetsplats. Bland våra beställare finns kommuner, landsting och privata aktörer inom olika branscher.

LOTS Securitys larmlösningar ökar personsäkerheten både för anställda och besökare inom verksamheter som:

• Sjukhus & vårdmottagningar
• Socialtjänst & biståndsförvaltningar
• LSS-boenden & HVB-hem
• Psykiatri
• Butik & köpcentra
• Industri
• Simhallar

Valet av personlarm kan vara livsavgörande

Olika larm har olika fördelar och nackdelar. LOTS Security är väl insatta i olika yrkesgruppers behov av funktioner och utföranden. Vi vägleder er till rätt personlarmlösning. Om en incident eller olycka inträffar ska ni veta att ni har högsta möjliga säkerhet och trygghet.

Uppfyller ni lagkraven?

Det är arbetsgivarens skyldighet att se till så att personalen har möjlighet att kalla på hjälp, oavsett om orsaken är en olyckshändelse, ett hot, våld eller hot om våld. Mer information finns i Arbetsmiljöverkets författning AFS 1993:2. och i Arbetsmiljöverkets broschyr “Hot och våld inom vården”.

Ett personlarm ger trygghet som skänker välbefinnande och bättre arbetsförmåga

Ett bra larm ökar säkerheten på arbetsplatsen. Därutöver gör vetskapen om larmets förmåga att både personal, kunder, besökare och vårdtagare känner en större trygghet. Trygga medarbetare både mår och presterar bättre och har färre sjukdagar. Trygga kunder och besökare blir mer benägna att besöka vårdinrättningen, butiken eller simhallen.