Risk- och konsekvensanalyser – För säkerhets skull

, ,

IMG_0829En av LOTS Securitys många uppskattade lösningar är ”Hjälpknappen”, ett effektivt, lätthanterligt tråd- och ljudlöst system som skickar signaler till små bärbara fickmottagare för att påkalla uppmärksamhet, exempelvis vid incidenter, men det fungerar lika bra i en butik där kunden vill komma i kontakt med personalen.

Hjälpknappen är ett komplett system med olika lösningar för olika behov; trådlöst, enkelt och användarvänligt!

Torvalla Sporthall ligger i Haninge kommun och här fyller Hjälpknappen en viktig funktion. Den gigantiska idrottsanläggningen inrymmer bl a en simhall med en 25-metersbassäng, undervisningsbassäng och lekbassäng samt ett romerskt bad. LOTS kommunikatör träffar sporthallens driftchef Michael Carlsson. Michael och hans kollegor ställer höga krav på säkerhet och de anser Hjälpknappen vara en tillförlitlig och funktionell medspelare i deras arbete med att minimera antalet incidenter i simhallen.

 

Hur länge har ni haft hjälpknapparna och var finns de utplacerade? -”Vi är inne på 3:e året nu och det har fungerat mycket bra. Peppar, peppar ta i trä, så har vi inte haft några större olyckor, men hjälpknapparna har varit av stor hjälp vid mindre incidenter och då besökare velat påkalla personalens uppmärksamhet. De ”tjuvanvänds” inte och det är bra.”

-”I nuläget har vi 6 stycken hjälpknappar utplacerade i simhallen, romerska badet och omklädningsrummen. Vid det romerska badet har vi en normal bastu och en het bastu, vilka är extraIMG_0844 populära bland våra lite äldre badgäster. Tyvärr har flera av dem svårt att hantera de höga temperaturerna, så av medicinska skäl blev detta en självklar plats för oss att placera en hjälpknapp.”

”Vi har även frågat besökarna om vad de tycker och de är bara positiva och ser dem som ett hjälpmedel just för att kunna tillkalla hjälp vid mindre incidenter.”

”Vi ser det även som ett hjälpmedel för vår personal, som också använder annan radiokommunikation, men det blir inte alltid så att de svarar på den, men däremot om sökaren påkallar uppmärksamhet, ja då vet de att detta gäller en prioriterad incident.”

Hur ser simhallens bemanning ut? -”Vi är 11 personer som jobbar på själva golvet, totalt 16 inklusive oss som jobbar på kontoret. Vi har en normalbemanning på ungefär 4-6 personer, sedan så har vi naturligtvis tillfällen då vi har fler som jobbar. Det är 3-skift som gäller för de som jobbar på golvet och vi har rondering över vilka som bär på personsökarna.”

Har ni haft några incidenter? -”Vi har haft ett flertal incidenter som skett under lek för allmänheten men då är vi alla på plats. Det har även varit några tillbud när det varit mycket barn och då har vi använt hjälpknappen för att kunna kalla på ytterligare hjälp.”

Risk- och konsekvensanalyser I somras publicerade LOTS Security en artikel, ”Ett budskap som inte får drunkna”, i vilken konsumentverkets Maria Lindkvist bl a berörde risk- och konsekvensanalyser och framtagandet av sådana. Har Torvalla simhall arbetat med framtagandet av en sådan?

-”Vi har börjat göra risk- och konsekvensanalyser. SLS, Svenska Livräddnings Sällskapet, anordnar ”Säkert bad”, en personalutbildning som innefattar framtagandet av risk- och konsekvensanalyser. Torvalla Simhall var en av de 20 simhallar som deltog i konsumentsverket projekt runt detta arbete och vi gör en ny risk- och konsekvensbedömning varje år.”

”På simhallen har vi simskola för våra skolor och med tanke på att det finns flera invandrartäta områden i Haninge kommun, så måste vi vara extra noga för att säkerställa att alla på ett eller annat sätt förstår vår kommunikation runt risker. Vi ser även en ganska tydlig förändring runt invandrande barns förhållande till vatten. För ungefär två generationer tillbaka, var många livrädda för vatten eftersom att de inte var vana vid det och därmed inte simkunniga, men numera kastar sig nyanlända barn och ungdomar som inte kan simma, i bassängerna. Det blir naturligtvis extra farligt och fordrar mycket uppmärksamhet från vår personal.”

”I årskurs 3 gör vi en avstämning med skolan runt barnens simkunnighet. Det är viktigt att ha en bra kommunikation med skolan, eftersom att simning ingår i grundskolebetyget i både årskurs 6 och 9. För att få godkänt betyg i idrott i årskurs 9, krävs det att eleven, via valfritt simsätt ska kunna simma 200 meter. Vi som arbetar på plats, anser däremot att dessa 200 meter bör innefatta minst 150 bröstsim och resterande ryggsim eller annat.”

Pågår det även föreningsverksamhet i simhallens lokaler och hur upplever i så fall de hjälpknappen? -”Vi har Södertörns Simsällskap som huserar här. Jag är stolt att berätta att det faktiskt är flerfaldiga guldmedaljören Sara Sjöströms moderförening och att hon ibland kommer hit för att träna.”

”Föreningen och deras instruktörer använder sig också av hjälpknappen som hjälpmedel för att tillkalla simhallens personal för medicinsk hjälp eller för att tillkalla ambulans. Vår personal genomgår ABC- utbildningar och har stor erfarenhet och är även mentalt förberedda inför olika typer av incidenter.”

Flest drunkningsolyckor sker med barn runt 5-års ålder. Hur ser du på det? -”Vi anser att drunkningsstatistiken är missvisande. Exempelvis så räknas en hjärtinfarkt i vattnet, som en drunkningsolycka, vi menar på att man ser inte till vad som döljer sig bakom siffrorna, det egentliga åldersspannet visar på 35 år och uppåt.”

”Det har inte alltid med brist på simkunskap att göra. Exempelvis så är folk ofta oaktsamma vid strandbad och kan åker med ut och drunkna till följd av detta. Flera barn drunknar p g a att föräldrar inte håller koll på dem eller för att de leker och råkar hoppa på varandra.”

Hur tar ni fram er risk- och konsekvensanalys? -”Vi gör den i fyra delar; personalen på golvet, arbetsledaren, driftchefen och verksamhetschefen. Dessa grupper gör alla varsin och sedan så sammanställer vi dessa, för det har visat sig att vi alla ser allt på olika sätt. Det är lätt att man blir lite hemmablind, så vi har diskuterat oss fram. Att det går till så här hände sig faktiskt av en ren slump. Vi kunde nämligen inte få ihop all personal samtidigt, så alla gjorde sin del och då upptäckte vi att vi hade skilda synsätt och det var mycket värdefullt för oss och blev en ögonöppnare.”

”Vi har ett utomhusbad i Jordbro och där händer hela tiden saker som vi inte kan förebygga och dit kommer många invandrarfamiljer som inte har simkunnighet. Det blir en lite lätt kulturkrock då det på många platser i världen är så att någon utses att hålla koll på allas barn. Det är ju en mycket bra tanke, men det fungerar inte här där besökare oftast endast håller koll på sitt eget barn. Det problem som uppstår då blir att personalen förväntas passa barnen. För att hantera det här problemet har vi under sommaren mycket extrabemanning. En annan problematik som vi ibland upplever, är att extrapersonal inte förstår varför vi måste lära oss att hantera situationer som kanske inte hänt eller kommer att hända, men att det är en del av trygg- och säkerheten att vara väl förberedd utifall att någonting utöver det vanliga skulle hända. Vi gör mycket övningar runt omkring olika scenarion.”

IMG_0842I sensomras gjorde vi en genomgång med personalen för att lära upp de nya medarbetarna, de upptäckte då att vi hade placerat vissa knappar fel och vi kommer att titta över det. Personalen hade bara sett på hjälpknappens placering utifrån sitt eget behov av att tillkalla hjälp, inte på besökarens.

Det skulle vara ännu bättre med flera och nya placeringar av hjälpknapparna. Vi har ett utbyggnadsprogram där det finns olika utvecklingsmöjligheter, men tyvärr är ofta ekonomin ett hinder. Vi kommer att sätta upp fler hjälpknappar men först vill vi ha mer och bättre rutiner hos personalen. I Haninge har vi Stockholms fjärde största sporthall om vi ser till intäkterna och även där skulle det vara intressant. Dessutom så tittar vi på att installera ett rörelselarm till bassängen, inte för att ersätta personalen, utan för ha det som ett komplement.”

”Vi har även två ishallar där vi ska sätta upp hjälpknappar till våren. Personalen rör sig ute på området och då är det bra att man använder sig av samma system. Vi har även tre fotbollplaner och friidrottsytor med kastfält, så eftersom att incidenter kan uppstå även här och att ytorna dessutom är mycket stora, så kan det bli aktuellt med fler knappar även här.”