Jag funderar ofta över hur våld och hot verkar ha blivit en alltför vanlig företeelse i Sverige, inte minst på flera av landets många arbetsplatser. Klimatet har blivit kallare och det är nästan skrämmande hur det verkar råda en kultur, enligt vilken ett förebyggande arbete slopas till förmån för att invänta en olycka, innan arbetsgivaren får en legitim orsak till att öka säkerheten bland sin personal. Man kan undra vad detta negligerande beror på, är det byråkratins klor med uppmanande om en ökad pappersexercis, som lamslår beslutsfattarna?

 Förebyggande åtgärder lönar sig för alla parter Mellan 2010 och 2014 sjukskrevs 12264 personer i Sverige till följd av hot och våld på arbetsplatser, varav 5488 inom vård och omsorg och socialtjänsten, d v s de områden som är mest utsatta. Tyvärr verkar våldet eskalera, mest i Stockholms län, men även på andra håll i landet.

Förmodligen finns ett större mörkertal, vilket innebär att antalet hotfulla situationer är betydligt fler än inkomna anmälningar. Att anmäla en arbetsplatsolycka är ibland tyvärr en ledningsfråga i den mån att ledningen anser att ”lite får man tåla”, men även att krånglig personal vill man inte ha.

Pengar är inte allt – Snåla inte in på de resurser som krävs för att öka din personals säkerhet En välmående och fokuserad personal är av största vikt för vård- och socialomsorgen. Att känna sig utsatt, vara rädd och uppleva otrygghet, har en negativ inverkan på brukar-, kund- och patientkontakt på boenden, vårdinrättningar eller i förvaltningsmiljöer.

Att personalen gör en grundlig riskbedömning av den boende dagligen, utifrån alla olika riskområden, är av allra största vikt. Rätt bemanning, skapa och följa rutiner och vara utrustade med personlarm.

En viktig trygghetsfaktor är att veta att någon kommer inom rimlig tid och då pratar vi sekunder, när personalen larmar.

Känner sig personalen pressad så är det lätt att inte uppträda som man borde och då kan det dra igång en situation med en psykiskt labil person, helt i onödan.

Läs gärna intervjun med Sven-Göransson Fastighets- och Säkerhetsansvarig på Helsingborgs stadsförvaltning. Helsingborgs Socialförvaltning har låtit installera 12 Eko Tek system från LOTS Security, för att maximera trygg-och säkerheten i arbetsmiljön.

Med Eko Tek positionerande personlarm kan kollegor direkt lokalisera en utsatt kollega och därmed förhoppningsvis avhjälpa en våldsam situation innan någon hunnit kommit till skada, fysiskt eller psykiskt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     En Betraktelse av Petja Svensson