Fatima Cokic Landskrona HVB-hem_beskurenFatima Cokic arbetar som sektionschef på HVB Campus, en HVB-verksamhet i Landskronas stad, där hon ansvarar för tre enheter.

Fatima, kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter?
-”Jag arbetar på en enhetsövergripande nivå och har tillsammans med andra kollegor och medarbetare utvecklat vår HVB-verksamhet. Jag har arbetat här i snart ett år och trivs enormt med uppdraget och bredden i alla frågorna.”

Vad fick er att installera ett personlarm?
-”För att säkerställa att vi på ett optimalt sätt kan hantera akuta situationer av olyckor, hot eller våld i arbetet. Konflikter uppstår då och då i olika sammanhang när människor lever tillsammans. För oss är det viktigt att kunna hantera de på ett bra och säkert sätt. Om det i ett boende, med många olika individer, uppstår en större konflikt är det viktigt att agera i tid och tillkalla hjälp så att konflikten inte blir av större karaktär och någon kommer till skada.”

Ni har använt larmet, vad hände och på vilket sätt kunde ni avhjälpa situationen?
-”Ja, det har vi gjort. Exempelvis vid akuta situationer när personal bedömt att de inte kan hantera situationen och då det funnits risk för fysiskt våld. Då larmade vi och väktarna eller polisen hjälpte till att hantera den akuta situationen.”

Känner ni er tryggare och säkrare med personlarmet?
-”Vi känner oss generellt trygga i vårt uppdrag och i arbetet med våra boende. Vi arbetar främst förebyggande med fokus på relationsskapande arbete.”

Hur ser det dagliga livet ut på en flyktingmottagning?
-”Vi har en grundstruktur i vardagen med morgonrutiner, skola, hemgång, läxläsning och fritidsaktiviteter. Ambitionen är att göra tillvaron enkel och begriplig för den som just anlänt till ett nytt livssammanhang.”

Utbildas ni i att kunna hantera vålds- och hotsituationer?
-”Vi har höga ambitioner på vår arbetsplats och vi fortbildar oss inom många olika områden. Ett exempel på det är, förhållningssätt – hur vi på ett bra sätt kan möta vår målgrupp, handledning till medarbetare, sex- och samlevnadsfrågor, men även hur vi ska förebygga och hantera vålds- och hotsituationer.”

Har era boende noterat personlarmen och har de kommenterat dem?
-”Våra boende har noterat att vi bytt larmenheter, men det har inte varit av något större intresse eller frågor kring det.”

Utifrån era erfarenheter, vad ska man tänka på när man arbetar på en flyktingmottagning, där det i många fall finns personer med traumatiserande erfarenheter?
-”Det är viktigt att möta individen och se dennes behov. Att utgå ifrån var individen befinner sig och inte var vi vill att den ska vara. Bra och respektfullt bemötande kompenserar många gånger en bristande, språklig förmåga samt att personalgruppen har process- och ärendehandledning.”