Grazyna porträtt svartvit

För att kunna erbjuda en helhetstjänst till verksamheter inom vården och omsorgen har LOTS ingått ett samarbete med van de Voorde Consulting.
Företagets VD Grazyna van de Voorde är organisationspsykolog med flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom vård och omsorg.

Grazyna, du har arbetat som extern konsult åt vård och omsorg, i över 15 år.
Vilken nytta tycker du att dessa verksamheter kan ha av NurseCare?
-”NurseCare medför att både medarbetare och chefer får ett bättre grepp om vad som ska göras, när det ska göras och de hinner att göra det också.
Systemet bidrar till att de kan höja kvalitén i både vården och omsorgen, samtidigt som de kan hushålla bättre med sina resurser. Från ett ledningsperspektiv ger NurseCare en bättre verksamhetsledning och -styrning, förbättrar kvalitetssäkringen och sänker sjukfrånvaro.”

Kvalitetssäkring är ett av nyckelbegreppen i branschen.
Hur påverkas den av NurseCare?
-”Ansvariga får svart på vitt vad som har utförts och när. Det blir enklare att följa upp det
och utifrån det justera de boendes personliga vård- och omsorgsplanering. Dessutom får de  fram träffsäkra rapporter, som kan stämmas av mot enhetens sammanlagda uppdrag.”

Du påstår att NurseCare kan sänka sjukfrånvaron. Vård och omsorg tillhör de branscher som har de högsta siffrorna vad gäller sjukskrivningar. Med hur mycket kan den sänkas?
-”Jag uppskattar att NurseCare, rätt använt, kan sänka sjukfrånvaron med upp till 50%.” Från den 31 mars 2016 träder en ny föreskrift i kraft som skärper kraven på arbetsgivare vad gäller att förebygga risker i social och organisatorisk arbetsmiljö. NurseCare kommer att hjälpa till med att uppfylla de kraven.”

Oj, en sänkning med 50% – det handlar om riktigt stora pengar.
Hur kan det gå till?
-”Sjukfrånvaron är ett växande problem som drabbar både den enskilde sjukskrivne, medarbetare, chef och verksamheten som helhet. NurseCare kommer att ha god effekt på en av de faktorer i arbetet som vi idag vet har samband med risken för hjärt- och kärlsjukdomar och även ligger bakom andra tillstånd som kan leda till sjukskrivning. Det handlar om den skadliga stress som orsakas av bristande inflytande över sin egen arbetssituation.”
”Med NurseCare ökar graden av inflytande över ens egen arbetssituation genom att den ger tydlig överblick och möjlighet att planera sin arbetsdag. Sänkningen av sjukfrånvaron kommer sig av att med NurseCare slipper personalen stressen över att inte veta, inte kunna planera, inte kunna hitta tid för oförutsedda händelser med de boende eller  inte hinna informera nästa skift. De behöver inte känna sig smått irriterade och de slipper att brottas med ovisshet över om allt i jobbet är gjort i rätt tid. Man kan säga att med NurseCare kan hjärtat slå lugnare på jobbet.”