Dirk-Olaf.Groschke ekoSecure

Med anledning av att LOTS Security lanserar EkoSecure ®, speciellt framtaget för att trygga arbetsmiljön för ensamarbetande, i Sverige, har vi valt att intervjua en av de personer som står bakom produktidén.

Dirk-Olaf Groschke, du arbetar som säljansvarig på Multitones tyska enhet i Düsseldorf och det var just ni som insåg behovet av att utveckla ett trådlöst personlarmssystem för ensamarbetande personal.

-”Ja, och resultatet blev EkoSecure som är baserat på EkoTeks teknologi. Vi utgick från EkoTek®, men tillförde ett andra frekvensband till systemet.”

Hur skulle du beskriva EkoSecure ® kundgrupp?

-”Kunderna finns i huvudsak inom industrier, med en eller flera större produktionshallar och utomhusytor. De har ensamarbetande personal eller verksamhet som kräver underhållsarbete av exempelvis tekniker. Systemet använder samma larmsökare som EkoTek®, men vi la till en ny kommunikationsväg via 863 MHz. Bandet ger oss en räckvidd på upp till 100-150 meter utomhus.
Räckvidden inomhus är helt beroende av vad som finns inne i själva hallen, d v s maskinerier, lager, väggar eller annat som kan påverka räckvidden. I många fall krävs det endast en till två stycken positioneringsenheter monterade i en hall om 100 x 150 meter.  Innan vi fastställer antal enheter besiktigas lokalerna av en sajtinspektör som kontrollerar väggar, innehåll och använder mätinstrument och utifrån det ändrar positioneringsenheternas distanser. Positioneringsenheterna är större än EkoTeks® och har en annan antenn som möjliggör en längre räckvidd.

”För att snabbt kunna lokalisera den som larmar, i områden där det finns väggar och maskiner m.m. som hindrar möjligheten till översikt, har handenheten försetts med ett larmdon som avger en ljudsignal på 85 decibel.”

Hade det varit någon speciell incident i Tyskland som fick er att se behovet?

-”Anledningen till att vi utvecklade EkoSecure® ligger i det förgångna. Vi hade en produkt som vi köpte in från en annan tillverkare, men som inte var så innovativ då den inte hade positioneringsenheter, utan endast mottagare och antenner som krävde kabeldragning, så vi beslöt att vi ville ha något nytt och tyckte att en förlängning på EkoTek® borde vara optimalt.”

Hur ser efterfrågan på EkoSecure ® ut nu?

-”Många vill ha det och det är ett aktuellt ämne bland den här typen av företag. Behovet varierar utefter organisation. Ett företag som växer kraftigt och anställer många, kräver inte ensamarbetande personal i samma utsträckning.”

”Utifrån ett försäkringsperspektiv är företagens behov stora. Företagen försäkrar sina anställda och försäkringsbolagen utreder eventuella olyckor, vilket innebär att de tar reda på; hur kunde olyckan ske och hur företaget arbetar för att säkerställa att det inte sker igen?
Om det då visar sig att den olycksdrabbade personen har arbetat ensam utan förutsättningar att exempelvis snabbt kunna påkalla hjälp, kräver försäkringsbolaget att de måste göra något för att skydda personalen i framtiden. Uppfyller företagen inte kraven, höjs försäkringspremien efter olyckan.”

Läs gärna Arbetsmiljöverkets föreskrift 1982:3 §3 och §4, som hänvisar till vilka åtgärder svenska arbetsgivare måste vidta för att följa svensk lagstiftning för ensamarbetande.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/ensamarbete-foreskrifter-afs1982-3.pdf
eller Arbetarskyddslagen 23.8.2002/738 §29
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20020738#L5P29

Finns det konkurrerande produkter till EcoSecure?

-”Inte till 100%. Vi har en konkurrent som har en liknande produkt, men vi har några funktioner som de inte har. Det finns förstås andra lösningar, men de är inte så effektiva inomhus eftersom att de går via det allmänna nätverket. Det finns ingen garanti för när larm kommer fram, det rör sig om s k smartphones med falldetektorer som skickar sms. Ingen vet när ett sms kommer att nå fram, det kan ta några sekunder, men det kan även ta timmar, ibland ett dygn.
National Standard Institute har satt krav på att larm som kommer ifrån en larmsökare, måste med garanti nå centralutrustningen inom 2 sekunder.  Vi har nu fått ett certifikat som visar att vi till fullo uppfyller dessa krav.
Våra konkurrenters positioneringsenheter har en trådbunden kommunikation med centralhubben, till skillnad från EkoSecure® som är helt trådlös, vilket gör den kostnadseffektiv.”

När lanserades EkoSecure®? 

-”Vi presenterade EkoSecure® i slutet av oktober, på A+A mässan i Düsseldorf.  Det är en stor mässa som sker vart annat år och som enbart gäller Arbetsskydd och Arbetssäkerhet. EkoSecure® väckte ett stort intresse och vi känner oss mycket nöjda med resultatet.”