EkoTek Personlarm

... ▼

EkoTek

EkoTek är ett trådlöst person -och trygghetslarm. Det är särskilt utvecklat för yrkesgrupper där det finns risk för att bli utsatt för hot och våld. EkoTek är enkelt attanvända och kan kombineras med befintliga säkerhetssystem. En mycket givande investering för våra kunder.

Trygghet för er personal

Din personal bör ha ett personlarm för att kunna kalla på hjälp direkt när det behövs. Även personal med utbildning i kris- och konflikthantering och med stor medvetenhet om risker kan hamna i ohanterbara situationer.
Det borde vara lika självklart med personlarm i dessa miljöer som att bära flytväst på sjön.

Enkelt att använda

Ett bra personlarm ska vara enkel att använda. Knapparna ska vara få och personalen ska kunna med en enkel knapptryckning aktivera larmet.
Vi har även en handenhet med två knappar om man vill ha två larmnivåer, exempelvis assistans- och akut larm.

Anpassning och flexibilitet

Larmsystemet kan ha precis den täckning man önskar i en byggnad och går att kombinera med olika typer av larmsökare.
Det är få enheter i ett EkoTek-system och i kombination med den trådlösa tekniken är det en flexibel lösning för din verksamhet.

Datablad och tekniska beskrivningar finns under respektive produkt i produktkatalogen.

Hub – Hjärtat i systemet

En Hub (nätväxel) är hjärtat i ett EkoTek-system. Larmsökare och larmsändare står i förbindelse med batteridrivna repeaters som via en trådlös länk kommunicerar med Hubben som är försedd med en display för larmvisning. EkoTeks hub är också en webserver, vilken ytterligare förenklar installation och konfiguration av systemet. Via en PC och webbläsaren sker uppkopplingen till Hubben för att exempelvis skräddarsy den information som ska visas på larmsökarnas displayer. I hubben lagras all larmstatistik.

Repeaters

Med batteridrivna repeaters utplacerade på lämpliga platser i en byggnad får man larm- och radiotäckning överallt, där det ska finnas möjlighet att skicka och ta emot larm. Via repeatern skickas meddelanden till och från Hubben. Varje repeater har en unik identitet i det trådlösa nätverket, vilket gör att systemet direkt känner av positionen för den som larmat. Det finns flera typer av repeaters, som är specifikt utformade för sin uppgift

Larmsökare – med display

EkoTeks pager är försedd med display och kan sända och ta emot textmeddelanden i två riktningar. Det finns även möjlighet att spara meddelanden. All information visas i klartext och det är enkelt att manövrera mellan lättanvända funktioner och menybilder.
Larmsökaren levereras med ”rycklarm” men kan avaktiveras.

Larmsändare – utan display

EkoTeks Call Fob är en lite enklare typ av larmsändare med tvåvägskommunikation och anropsfunktion via en larmknapp.

I vissa miljöer kan den bästa larmlösningen vara att personalen utrustas med Call Fob och där larmvisning och position för den som larmar visas på centralt utplacerade och lättlästa takdisplayer. Lots Security hjälper till med att föreslå och installera sådana behovsanpassade lösningar.

LOTSNet-PC – larm via bildskärmen

LOTSNet-PC är en universell programvara som kan överföra all larminformation till datorer som ligger i ett nätverk. Genom en liten programvara som finns installerad på alla de datorer som berörs, kommer de att visa larmmeddelanden i klartext på varje dator. LOTSNet-PC kan hantera olika protokoll från olika larmsystem, som exempelvis brandlarm, utrymningslarm m.m.

“En stor fördel att vi ser var en situation uppstått”

Beroendecentrum är Stockholms Läns Landstings organisation för specialiserad beroendevård, exempelvis metadonbehandling.
Behandlingen bedrivs vid fyra olika mottagningar. Två av dessa är S:t Eriks teamet på Polhemsgatan och Metadonsektionen på Hantverkargatan. På båda dessa mottagningar har EkoTek personlarm installerats för att ge personalen en ökad trygghet jämfört med de äldre larmlösningar med fast monterade larmknappar som tidigare användes. Då var personalen tvungen att förflytta sig till en viss plats för att kunna larma, och larmet gick bara till en enhet på mottagningarnas expeditioner.

”Personalen upplever en helt annan säkerhet och trygghet när de bär med sig larmsökarna och vet att det larmar hos alla kollegor om något händer, och att dessa på sökarnas display ser i vilket rum en kollega behöver hjälp”. Carina Heidenfores, chefssjuksköterska på Metadonsektionen.
” En stor fördel för oss är att lösningen täcker hela den byggnad där vi bedriver verksamhet och inte bara en del av huset som fallet var med den tidigare lösningen. Systemet var också enkelt att installera och larmsökarna är både enkla att bära med sig och använda”.
Eva Johansson, chefssjuksköterska på S:t Eriks teamet.

”Smidig och snabb installation med trådlös teknik”

Den Vuxenpsykiatriska mottagningen i Hudiksvall tillhör Landstinget Gävleborg och erbjuder specialiserade psykiatriska insatser till personer över 18 år. Den psykiatriska behandlingen ges både individuellt och i grupp av personal som representerar ett flertal yrkeskategorier. Tidigare fanns det på mottagningen ett äldre trådbundet överfallslarm som installerades i början av 90-talet. Tekniska störningar har under senare år lett till att personalen inte känt sig trygg med larmet.

”Vi gjorde därför en genomgång av det utbud som fanns på marknaden av mer moderna system. För mig var det naturligt att vi tittade på ett trådlöst system som använder sig av radiokommunikation som jag anser är en mer tillförlitlig teknik än lösningar där kommunikation sker med ultraljud och infraröd teknik.
Vi ville också ha en smidig och snabb installation, ochvi såg fördelarna med att välja ett system som enkelt kan flyttas och installeras på nytt oss om vi byter lokaler.

Innan vi valde Lots Securitys lösning med EkoTek-systemet gjorde vi även en intern enkät för att få en bra bild av de krav personalen ställde på ett nytt system. Två starka önskemål var att larmsökarna skulle vara små, de tidigare var i ficklampsstorlek, och att det fanns en bra funktion som visade positionen för den som larmade”. Ulf Tunong, sköterska och upphandlingssamordnare för larmsystemet.

“Flexibel och lättskött teknik”

I Stockholm finns fjorton stadsdelsförvaltningar. En av förvaltningarna är Bromma som omfattar närmare 25 stadsdelar med drygt 60 000 invånare.

Brommastadsdelsförvaltning ansvarar för en bred kommunal service som bl bland annat äldreomsorg, renhållning, flykting-mottagning, arbetsmarknadsåtgärder, förskolor och mycket annat. Vid stadsdelsförvaltningens centrala kontor vid Alviks Torg arbetar cirka 160 personer i en byggnad på 10 våningar där förvaltningen disponerar de sex översta våningsplanen och en yta på totalt 3 600 m2.

När stadsdelsförvaltningens verksamhet flyttades till Alviks Torg undersöktes alternativa lösningar till det personlarmsystem med fast monterade larmknappar som används i den tidigare kontorsfastigheten. Systemet hade successivt byggts ut, fasta larmknappar fanns monterade i 200 rum, och ett stort problem var tidskrävande felsökning på grund av systemets storlek.

Vid valet av nytt personlarm prioriterades därför en mer flexibel och lättskött teknik som enkelt kan byggas ut och även flyttas vid behov, som förstärker personalens säkerhet genom larmsökare man bär med sig, men som också gör det möjligt att förmedla larminformation via
kontorets IT-nät och bildskärmar. ”Flexibiliteten i den trådlösa EkoTek-tekniken har vi utnyttjat för att anpassa lösningen till de olika säkerhetskrav vi har i byggnaden. Genom att placera ut repeaters är EkoTek-systemet aktivt på de fyra våningsplan där medarbetarna ska ha personlarm. Vi har också valt den programvarulösning som Lots Security utvecklat och där larmvisning kan ske på bildskärmarna vid arbetsplatserna. Det är en bra lösning där en pop up-meny direkt visar på dataskärmarna var den som larmat befinner sig.

I dagsläget bedömer jag att drygt hundra personer kommer att ha denna pop up-funktion, medan övriga medarbetare kommer att ha larmsökare med display.
Åke Isaksson, lokalintendent och säkerhetsansvarig
vid Bromma Stadsdelsförvaltning.

– personlarmet blir en naturlig del av vårt arbetssätt

Biblioteket och allaktivitetshuset i Oxelesund behövde hitta en lösning på de behov av att kunna få hjälp om debehöver det.
”Hjälpen kan vara av två karaktärer, det ena är nödhjälpoch det andra är vanlig hjälp exempelvis vid situationer då det skulle upplevas som tryggare omtvå i personalen är närvarande under ett möte med enperson där det finns en påtaglig känsla av att det skulle
kunna uppstå en situation som kan vara svår att hantera ensam”.

Vi hade, innan vi bestämde oss för personlarmet EkoTek, aktivt letat efter ett personlarm under två års tid, men det var inte förrän någon läste en artikel om biblioteket i Finspång och hur de löst sina behov av en ökad trygg- och säkerhet på arbetsplatsen som vi insåg att det
här fanns. Vi spanade in det och vi hittade inget annat system som stämde så bra in på vår verksamhet som just EkoTek. En ren och tydlig lösning blev det.

Conny Zetterlund
chef för biblioteket och allaktivitetshuset.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

EkoTek Personlarm

... ▼

EkoTek

EkoTek är ett trådlöst person -och trygghetslarm. Det är särskilt utvecklat för yrkesgrupper där det finns risk för att bli utsatt för hot och våld. EkoTek är enkelt attanvända och kan kombineras med befintliga säkerhetssystem. En mycket givande investering för våra kunder.

Trygghet för er personal

Din personal bör ha ett personlarm för att kunna kalla på hjälp direkt när det behövs. Även personal med utbildning i kris- och konflikthantering och med stor medvetenhet om risker kan hamna i ohanterbara situationer.
Det borde vara lika självklart med personlarm i dessa miljöer som att bära flytväst på sjön.

Enkelt att använda

Ett bra personlarm ska vara enkel att använda. Knapparna ska vara få och personalen ska kunna med en enkel knapptryckning aktivera larmet.
Vi har även en handenhet med två knappar om man vill ha två larmnivåer, exempelvis assistans- och akut larm.

Anpassning och flexibilitet

Larmsystemet kan ha precis den täckning man önskar i en byggnad och går att kombinera med olika typer av larmsökare.
Det är få enheter i ett EkoTek-system och i kombination med den trådlösa tekniken är det en flexibel lösning för din verksamhet.

Datablad och tekniska beskrivningar finns under respektive produkt i produktkatalogen.

Hub – Hjärtat i systemet

En Hub (nätväxel) är hjärtat i ett EkoTek-system. Larmsökare och larmsändare står i förbindelse med batteridrivna repeaters som via en trådlös länk kommunicerar med Hubben som är försedd med en display för larmvisning. EkoTeks hub är också en webserver, vilken ytterligare förenklar installation och konfiguration av systemet. Via en PC och webbläsaren sker uppkopplingen till Hubben för att exempelvis skräddarsy den information som ska visas på larmsökarnas displayer. I hubben lagras all larmstatistik.

Repeaters

Med batteridrivna repeaters utplacerade på lämpliga platser i en byggnad får man larm- och radiotäckning överallt, där det ska finnas möjlighet att skicka och ta emot larm. Via repeatern skickas meddelanden till och från Hubben. Varje repeater har en unik identitet i det trådlösa nätverket, vilket gör att systemet direkt känner av positionen för den som larmat. Det finns flera typer av repeaters, som är specifikt utformade för sin uppgift

Larmsökare – med display

EkoTeks pager är försedd med display och kan sända och ta emot textmeddelanden i två riktningar. Det finns även möjlighet att spara meddelanden. All information visas i klartext och det är enkelt att manövrera mellan lättanvända funktioner och menybilder.
Larmsökaren levereras med ”rycklarm” men kan avaktiveras.

Larmsändare – utan display

EkoTeks Call Fob är en lite enklare typ av larmsändare med tvåvägskommunikation och anropsfunktion via en larmknapp.

I vissa miljöer kan den bästa larmlösningen vara att personalen utrustas med Call Fob och där larmvisning och position för den som larmar visas på centralt utplacerade och lättlästa takdisplayer. Lots Security hjälper till med att föreslå och installera sådana behovsanpassade lösningar.

LOTSNet-PC – larm via bildskärmen

LOTSNet-PC är en universell programvara som kan överföra all larminformation till datorer som ligger i ett nätverk. Genom en liten programvara som finns installerad på alla de datorer som berörs, kommer de att visa larmmeddelanden i klartext på varje dator. LOTSNet-PC kan hantera olika protokoll från olika larmsystem, som exempelvis brandlarm, utrymningslarm m.m.

“En stor fördel att vi ser var en situation uppstått”

Beroendecentrum är Stockholms Läns Landstings organisation för specialiserad beroendevård, exempelvis metadonbehandling.
Behandlingen bedrivs vid fyra olika mottagningar. Två av dessa är S:t Eriks teamet på Polhemsgatan och Metadonsektionen på Hantverkargatan. På båda dessa mottagningar har EkoTek personlarm installerats för att ge personalen en ökad trygghet jämfört med de äldre larmlösningar med fast monterade larmknappar som tidigare användes. Då var personalen tvungen att förflytta sig till en viss plats för att kunna larma, och larmet gick bara till en enhet på mottagningarnas expeditioner.

”Personalen upplever en helt annan säkerhet och trygghet när de bär med sig larmsökarna och vet att det larmar hos alla kollegor om något händer, och att dessa på sökarnas display ser i vilket rum en kollega behöver hjälp”. Carina Heidenfores, chefssjuksköterska på Metadonsektionen.
” En stor fördel för oss är att lösningen täcker hela den byggnad där vi bedriver verksamhet och inte bara en del av huset som fallet var med den tidigare lösningen. Systemet var också enkelt att installera och larmsökarna är både enkla att bära med sig och använda”.
Eva Johansson, chefssjuksköterska på S:t Eriks teamet.

”Smidig och snabb installation med trådlös teknik”

Den Vuxenpsykiatriska mottagningen i Hudiksvall tillhör Landstinget Gävleborg och erbjuder specialiserade psykiatriska insatser till personer över 18 år. Den psykiatriska behandlingen ges både individuellt och i grupp av personal som representerar ett flertal yrkeskategorier. Tidigare fanns det på mottagningen ett äldre trådbundet överfallslarm som installerades i början av 90-talet. Tekniska störningar har under senare år lett till att personalen inte känt sig trygg med larmet.

”Vi gjorde därför en genomgång av det utbud som fanns på marknaden av mer moderna system. För mig var det naturligt att vi tittade på ett trådlöst system som använder sig av radiokommunikation som jag anser är en mer tillförlitlig teknik än lösningar där kommunikation sker med ultraljud och infraröd teknik.
Vi ville också ha en smidig och snabb installation, ochvi såg fördelarna med att välja ett system som enkelt kan flyttas och installeras på nytt oss om vi byter lokaler.

Innan vi valde Lots Securitys lösning med EkoTek-systemet gjorde vi även en intern enkät för att få en bra bild av de krav personalen ställde på ett nytt system. Två starka önskemål var att larmsökarna skulle vara små, de tidigare var i ficklampsstorlek, och att det fanns en bra funktion som visade positionen för den som larmade”. Ulf Tunong, sköterska och upphandlingssamordnare för larmsystemet.

“Flexibel och lättskött teknik”

I Stockholm finns fjorton stadsdelsförvaltningar. En av förvaltningarna är Bromma som omfattar närmare 25 stadsdelar med drygt 60 000 invånare.

Brommastadsdelsförvaltning ansvarar för en bred kommunal service som bl bland annat äldreomsorg, renhållning, flykting-mottagning, arbetsmarknadsåtgärder, förskolor och mycket annat. Vid stadsdelsförvaltningens centrala kontor vid Alviks Torg arbetar cirka 160 personer i en byggnad på 10 våningar där förvaltningen disponerar de sex översta våningsplanen och en yta på totalt 3 600 m2.

När stadsdelsförvaltningens verksamhet flyttades till Alviks Torg undersöktes alternativa lösningar till det personlarmsystem med fast monterade larmknappar som används i den tidigare kontorsfastigheten. Systemet hade successivt byggts ut, fasta larmknappar fanns monterade i 200 rum, och ett stort problem var tidskrävande felsökning på grund av systemets storlek.

Vid valet av nytt personlarm prioriterades därför en mer flexibel och lättskött teknik som enkelt kan byggas ut och även flyttas vid behov, som förstärker personalens säkerhet genom larmsökare man bär med sig, men som också gör det möjligt att förmedla larminformation via
kontorets IT-nät och bildskärmar. ”Flexibiliteten i den trådlösa EkoTek-tekniken har vi utnyttjat för att anpassa lösningen till de olika säkerhetskrav vi har i byggnaden. Genom att placera ut repeaters är EkoTek-systemet aktivt på de fyra våningsplan där medarbetarna ska ha personlarm. Vi har också valt den programvarulösning som Lots Security utvecklat och där larmvisning kan ske på bildskärmarna vid arbetsplatserna. Det är en bra lösning där en pop up-meny direkt visar på dataskärmarna var den som larmat befinner sig.

I dagsläget bedömer jag att drygt hundra personer kommer att ha denna pop up-funktion, medan övriga medarbetare kommer att ha larmsökare med display.
Åke Isaksson, lokalintendent och säkerhetsansvarig
vid Bromma Stadsdelsförvaltning.

– personlarmet blir en naturlig del av vårt arbetssätt

Biblioteket och allaktivitetshuset i Oxelesund behövde hitta en lösning på de behov av att kunna få hjälp om debehöver det.
”Hjälpen kan vara av två karaktärer, det ena är nödhjälpoch det andra är vanlig hjälp exempelvis vid situationer då det skulle upplevas som tryggare omtvå i personalen är närvarande under ett möte med enperson där det finns en påtaglig känsla av att det skulle
kunna uppstå en situation som kan vara svår att hantera ensam”.

Vi hade, innan vi bestämde oss för personlarmet EkoTek, aktivt letat efter ett personlarm under två års tid, men det var inte förrän någon läste en artikel om biblioteket i Finspång och hur de löst sina behov av en ökad trygg- och säkerhet på arbetsplatsen som vi insåg att det
här fanns. Vi spanade in det och vi hittade inget annat system som stämde så bra in på vår verksamhet som just EkoTek. En ren och tydlig lösning blev det.

Conny Zetterlund
chef för biblioteket och allaktivitetshuset.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev